Teknisk sikkerhet, brannteknikk og risiko

Ved å kombinerer ekspertise fra områdene industri, olje og gass, og bygg, kan Rambøll tilby et meget bredt spekter av tjenester innen teknisk sikkerhet, brann og risiko.

Teknisk sikkerhet omfatter identifikasjon og analyse av farer og uønskede hendelser i et anlegg, for systematisk å redusere risiko og konsekvens av slike. Arbeidet omfatter design og tekniske løsninger samt operasjonelle, menneskelige og organisatoriske tiltak.

I våre industriprosjekter vil typiske tjenester være:

 • HAZOP og HAZID analyser i forbindelse med anleggs- og systemvurderinger. En systematisk metodikk sørger for å identifisere sikkerhetsmessige forhold knyttet til design og drift, som oftest i tilknytning til påfølgende risikovurderinger.
 • EX soneklassifisering av anlegg.
 • Vurdering av arbeidsmiljø og nødvendige sikkerhetsmessige tiltak i forhold til materialvalg, kjemiske produkter, prosesser, stråling, adkomst, ergonomi, vibrasjoner, støy og akustikk med mer.

Brannteknisk rådgivning og uavhengig kontroll

Rambøll har et sterkt fagmiljø innen brann og sikkerhet som leverer en rekke tjenester innen brannteknisk rådgivning og uavhengig kontroll:

 • brannteknisk prosjektering (PRO)
 • uavhengig kontroll (KPR)
 • risikoanalyser og tilstandsanalyser
 • røyksimulering (Argos, FDS og CFD analyser)
 • evakueringssimulering (Simulex og STEPS)
 • branntekniske tegninger og branndokumentasjon
 • rømningsplaner og O-planer
 • situasjonskart

Risiko- og sikkerhetsledelse

Risikostyring er en iterativ prosess som innebærer å identifisere, analysere og håndtere trusler og muligheter på en systematisk måte. Det er først når virksomhetens risikobilde er kartlagt og forstått at risiko kan håndteres på en helhetlig måte, og muligheter kan utnyttes på en måte som gjør at virksomhetens mål kan oppnås.

Rambøll tilbyr rådgiving innen helhetlig risikostyring til virksomheter, samt innen operasjonell og teknisk risiko for virksomheter og prosjekter. Vi har erfaring og ekspertise til å identifisere, analysere og håndtere risikoer, samt å implementere løsninger og risikostyringsprosesser i de fleste bransjer. Vi har omfattende ekspertise på dette området. Noen av fokusområdene er:

 • helhetlig risikostyring for virksomheter
 • risikostyring i prosjekter
 • risiko i bygge- og industriprosjekter
 • usikkerhetsanalyser ved bruk av Monte Carlo simulering
 • risiko og pålitelighet for tekniske systemer, transportsystemer, maskiner med mer kollisjonsrisiko i skipsfart og marin sikkerhet
 • sikkerhetsledelse, herunder beredskapsanalyser og beredskapsplaner

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no