Taksering og tilstandsvurdering

Rambøll kan tilby en stab av erfarne ingeniører med bred, praktisk erfaring, solid teoretisk utdannelse innen maskinteknikk og økonomi, til takseringsarbeid for maskiner og utrustning.

Disse støttes ved behov opp av spesialister eksempelvis med kompetanse innen regelverk for maskiner. Der har vi myndighetsgodkjenning som teknisk kontrollorgan. Dette regelverket kan i stor grad påvirke den enkelte takst. Tjenestene utføres i stor grad for forsikringsselskaper, skadeoppgjørsselskaper og advokatfirma.

Rambølls tjenestespekter omfatter:

  • skadetaksering, teknisk verdi og gjenanskaffelsespris
  • verditaksering, realisasjonsverdi
  • utredning av ansvarsskader
  • bistand ved avbrudd og etablering av provisoriske løsninger

Våre takseringstjenester er videre et solid grunnlag for mer generelle tilstandsvurderinger av bygg og anlegg. Disse kan ha ulike utgangspunkt, eksempelvis for salg, for rehabilitering eller oppgradering, eller for utvikling.

Tilstandsrapporter

En tilstandsrapport vil beskrive anleggets tekniske tilstand innen forskjellige fagområder, relatert til forventet levetid og tidspunkt for utskifting eller utbedring. Tilstandsrapporten vil være et nødvendig grunnlag for å planlegge, beskrive, kalkulere og vurdere fremdrift ved eventuelle oppgraderings- og rehabiliteringsarbeider.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no