Myndighetshåndtering

Rambøll kan levere et bredt spekter av tjenester knyttet til myndighetshåndtering for industriprosjekter. Våre rådgivere har god kjennskap til beslutningsprosesser, kommunenes og fagmyndighetenes behandling, samt til interesseorganisasjoners deltagelse og påvirkningsmuligheter.

Ledelse av planprosesser er en egen fagprofesjon som krever inngående kompetanse om planprosesser etter plan- og bygningsloven (PBL), samt til hvordan en skal manøvrere planen frem til beslutning. Vi kan hjelpe deg med følgende kompetanse:

  • planprosesser, konsekvensutredninger og utslippstillatelser
  • risikoanalyser i henhold til gjeldende forskriftskrav
  • ansvarlig søker i henhold til PBL, innmelding til offentlige etater som Arbeidstilsyn, DSB og andre

I industriprosjekter er det viktig med grunnleggende kjennskap til virksomheten for å kunne kvalitetssikre at alle forhold ved konsekvensutredninger og utslippstillatelser er belyst på en fagmessig komplett måte. Dette gjelder også i oppdrag hvor Rambøll er ansvarlig på byggherres vegne for å utføre myndighetspålagte risikoanalyser, er ansvarlig søker i henhold til PBL eller er ansvarlig for innmelding av utstyr, virksomhet eller personell til offentlige etater.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no