Måletekniske tjenester

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Per Arne Søgård

Per Arne Søgård

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 913 10 073

Rambøll kan bistå med en rekke måletekniske tjenester i byggeprosjekter som termografi og trykktesting, vibrasjonsmåling, luftsjokkmåling, støymåling og støvmåling.

Termografi og trykktesting

Mange bygg fungerer ikke tilfredsstillende med tanke på varmeisolering og lufttetthet. Luftlekkasjer i en bolig kan få alvorlige konsekvenser, så som fukt-, sopp- og råteskader. Dessuten er energiutgiftene høye, og vi bruker mye penger på oppvarming av boligene våre. Ved hjelp av trykktesting og termografering kan vi finne årsaken og komme med anbefalinger for å forbedre boligen.

Termografi er en målemetode for å påvise temperaturforskjeller. Termografi kan benyttes i mange sammenhenger, for eksempel for kontroll av tekniske installasjoner og bygninger, luftlekkasje, kuldebroer, fuktskader, prosesser, mekanisk vedlikehold etc. Ved byggtermografi kan man blant annet avdekke feil og mangler som kan være med å påvirke helse, inneklima og økonomi. Bruksområder kan være

 • energimerking av eiendommer
 • kontroll av nybygg og ved eierskifte
 • minimere skade- og utbedringskostnader
 • påvise bygningens tilstand med hensyn på isolasjon og kuldebroer (energitap)
 • påvise mulige skader som følge av fuktighet i isolasjon
 • effektivt kunne lokalisere kilder for trekk
 • påvise brudd i varmekabel eller lekkasje i vannbåren gulv
 • vise tilstanden og varmefordelingen av takvarme, elektriske varmekabler og vannbåren gulvvarme
 • kontrollere temperaturfordeling i pipeløp i fyringssesongen
 • lokalisere områder som er utsatt for mugg og råte
 • lokalisere elektriske avvik
 • lokalisere skjulte rør og kanaler i vegger og tak

Vibrasjonsmålinger

Rambøll har omfattende erfaring fra oppdrag innen vibrasjonsmålinger i forbindelse med anleggsarbeider. Vi har måleteknikere med solid kompetanse innen vibrasjonsmåling. Vi besitter dessuten et stort antall måleinstrumenter, noe som gir oss meget høy kapasitet.

Vibrasjonsmåling innebærer måling av markvibrasjoner og sjokkbølger i luft og vann. Vi utfører vibrasjonsmåling av sprengningsvibrasjoner, pelevibrasjoner, spuntevibrasjoner, piggevibrasjoner
Vibrasjoner fra vei og skinnegående trafikk (komfortmåling), sjokkbølger i luft (luftsjokkmåling) og vann. Vi tilpasser tjenesten etter den enkelte oppdragsgivers behov og ønske.

Luftsjokkmålinger

Luftsjokkmåling vil si måling av sjokkbølger i luft. Sprenging av store salver, særlig ved store pallfronter og ved tunnelsprengning kan skape rystelser forårsaket av luftsjokk. Luftsjokk kan påvirke boligens overbygg, særlig når bolig har stor veggflate eller takflate mot sprengningsområde. Vi har utført flere målinger på lang avstand hvor rystelser i bolig er godt merkbare, men ikke skadelig.

Støymålinger og støvmålinger

Støymåling og -overvåkning innebærer måling og overvåkning av ulike støykilder og lydnivå. Vi utfører støymåling og -overvåkning av blant annet støy fra anleggsarbeid og -trafikk, strukturstøy ved tunnelarbeider og industristøy. Vi har flere typer måleinstrumenter, som har GSM/GPRS modem, slik at de kan fjernavleses.

Støvmåling innebærer måling av luftkvalitet. Vi har spesialisert oss på måling av svevestøv (PM10) fra anleggsarbeid.

I Rambøll tilpasser vi våre måletjenester etter den enkelte oppdragsgivers ønske. Ut ifra måleverdiene lages rapporter som oversiktlig presenterer verdiene grafisk. Disse rapportene kan enkelt tilpasses kundenes individuelle behov og krav.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no