Logistikk (lager- og produksjonslogistikk)

Logistikk – administrasjon av leveringskjeden og kontroll av flyten av varer, informasjon og andre ressurser – innebærer å integrere informasjon, transport, inventar, lager, materiellhåndtering og emballasje. Med Rambølls kompetanse er din virksomhet sikret gode logistikkløsninger.

En effektiv produksjonsprosess er nødvendig for å gjøre en god produktidé til god forretning. Kompetent industriplanlegging sikrer riktig utforming og dimensjonering av produksjonsprosessene i velorganiserte fysiske omgivelser.

Rambøll bidrar til effektiv produksjon med følgende tjenester:

 • Lokalisering av produksjonsanlegg og lager
 • Dimensjonering av produksjonsprosesser og lager
 • Strategier for langsiktig disponering av tilgjengelige arealressurser inne og ute
 • Fabrikkplanlegging, planlegge fysisk utforming av produksjonsanlegg og lager
 • Identifisere flaskehalser i produksjonsprosesser
 • Optimalisere produksjonsprosesser
 • Beskrive krav til produksjonsutstyr, kontrahering og oppfølging av leveranse
 • Planlegge løsninger for gods- og persontrafikk
 • Styring av verdikjeden (Supply Chain Management)
 • Lean Production
 • Driftsplanlegging

Fire trinn til gode logistikkløsninger

Vår kompetanse og arbeidsprosess sikrer kvalitet i løsninger. En gjennomarbeidet og godt forstått forretningsplan er grunnlaget for gode logistikkløsninger. Vi starter vårt arbeid med å etablere en god forståelse for kundens forretningsbehov. Om ønskelig, kan vi også bidra i utvikling av nye forretningsplaner. Deretter har vi en arbeidsprosess med fire hovedtrinn:

 1. Situasjonsanalyse – beskrive dagens produksjonsprosess, virksomhetens visjoner og mål, eksterne og interne rammebetingelser, bedriftens sterke og svake sider, problemanalyse.
 2. Konseptuel utforming av nye løsninger, konsekvensanalyser av alternativer. Dette er grunnlaget for valg av strategi for utvikling av produksjonsprosesser og -anlegg.
 3. Detaljert utforming med fysisk plan for produksjonsanlegg på kort og lang sikt.
 4. Implementering.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no