Innkjøpsledelse og kontrahering

Rambøll bistår oppdragsgivere fra industrien med kontrahering av entrepriser og av elektro eller mekaniske utstyrspakker av varierende omfang og kompleksitet.

Kontrahering av utstyrspakker ledes normalt av erfarne ingeniører med bakgrunn fra elektro- eller maskinfag og som har inngående kompetanse om forskjellige kontraktsmodeller og standarder.

Våre rådgivningstjenester omfatter alle sider av innkjøpsprosessen, herunder:

  • innledende avklaringer og definisjoner
  • utarbeidelse av innkjøpsstrategier og -prosedyrer
  • leverandørsøk og prekvalifisering
  • utarbeidelse av tekniske og funksjonsbaserte kravspesifikasjoner
  • utarbeidelse av forespørselsdokumenter basert på prosessdesign, relevante lovkrav og standarder
  • tekniske og kommersielle evalueringer av tilbud
  • bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kontrakter

Oppfølging og tilsyn av utstyrspakker og entrepriser

Rambølls ingeniører bistår med oppfølging og tilsyn av utstyrspakker og entrepriser, slik som vurdering og godkjenning av leverandørens planer for prosjektering og konstruksjon eller produksjon, gjennomføring av tekniske inspeksjoner, FAT, MC og grensesnittskontroll, kontroll av kvalitetsmessig utførelse, fremdrift og økonomi, bistand i forbindelse med idriftsettelse, innsamling av sluttdokumentasjon og gjennomføring av overtagelsesforretning (acceptance) i henhold til kontrakt.

Rambølls kompetanse innen kontraktsmodeller, bransjestandarder, regelverk med mer, omfatter både nasjonale og internasjonale utstyrsleveranser.


Relaterte tjenester: installasjonsledelse, idriftsettelsekvalitetsledelse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no