Store landskapsinngrep

Virksomhet som masseuttak, bygging av veger og utbygging av kraft­anlegg gir store landskap­inngrep. Rambølls landskapsarkitekter arbeider med ut­redning, planer samt landskap- og terrengutforming i slike prosjekter.

Vannkraftutbygging

I forbindelse med vannkraft­ut­byg­ging har vi erfaring med ut­arbeidelse av planer som viser plas­sering og forming av store mengder masse, miljø­opp­­følgings­pro­gram og bruk av masser til å skape nye fri­lufts­om­råder. I prosjekter som om­fattes av denne typen inn­grep, er også konse­kvens­ut­redning og reguleringsplan en del av oppdraget.

Konsekvensutredning, regulering og driftsplaner

Et annet viktig arbeidsfelt er konse­kvensutredninger, regulering og driftsplaner for massetak. Stein- og grustak med drift og planer for istandsetting er anlegg som skal formes etter planene gjennom en lang tidsperiode på eksempelvis 30-50 år.

Istandsetting av sårbart høyfjellsterreng ved uttak av masser

I forbindelse med omarbeiding av gamle tipper fra kraftutbygging på 60- og 70-tallet har vi også laget planer for istandsetting av sårbart høgfjellsterreng ved uttak av disse massene. Re-vegetering og istand­setting av høyfjellsnatur har også vært et oppdrag i forbindelse med Forsvarets flytting av skytefeltet på Hjerkinn, Dovrefjell.

Vi utfører:

  • Hovedplaner, arealbruksplaner, illustrasjonsplaner
  • Detaljplaner og områdeplaner etter planloven
  • Driftsplaner for massetak
  • Konsekvensutredninger
  • Miljøoppfølgingsprogram
  • Tilbakeføring og landskapsreparasjon

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no