Sjøfront og blågrønn struktur

Rambøll har gjennom en rekke utrednings- og prosjekteringsoppdrag bygget opp god kunnskap om bryggeanlegg, gjestehavner og småbåthavner.

Sjøfronter er ofte attraktive områder og steder med mye liv og aktivitet. Utvikling av slike steder krever kunnskap om stedlige forhold som tidevann, grunnforhold og klimatiske forhold. Et havneområde skal ivareta mange funksjoner. Gjestehavner krever ofte et godt utbygget tilbud på land. Småbåthavner trenger nødvendig infrastruktur som blant annet parkering og båtopplag. Brygger har også ulike funksjoner som promenadeanlegg og attraktive steder for opphold.

Rambølls flerrfaglige miljø av formgivere og tekniske, miljø- og geotekniske eksperter kan tilby komplett rådgiving innen dette feltet.

Bistand med stedsutvikling av havneområder

Havneområder kan også være en viktig del av byens felles uterom. Bebyggelsen kan være i transformasjon og kan blant annet inneholde verneverdig bebyggelse, som krever hensyn og helhetlig planlegging. Det fysiske miljøet kan trenge generell opprustning og forbedring tilpasset dagens situasjon. Rambølls landskapsarkitekter har erfaring med stedsutvikling i slike situasjoner.

I noen tilfeller har vi arbeidet med promenader og plasser knyttet til havneområder. Vi har også erfaring med mulighetsstudier og forslag til å skape vitale møtesteder med vekt på romopplevelse og sammenhengende grønn struktur.


Relaterte tjenester
Marin forurensning

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no