Planlegging etter planloven

Landskapsarkitekter er som regel engasjert i planoppgaver der vekten lagt på at det skal skapes gode steder, gode boligområder, eller det er spesielle hensyn som må tas i forhold til kultur- og naturverdier. I Rambøll har vi fordelen av å kunne tilby flerfaglige team med fagfolk innen også bygg, infrastruktur og samferdsel, for å lage helhetlige planprodukter.

I forhold til opplevelseskvaliteter og utforming har landskapsarkitekten som arealplanlegger en egen faglig basis i faget landskapsarkitektur. Føringene for utforming av gode steds- og bebyggelsesstrukturer, volumer og dimensjoner legges i de overordnede planene etter planloven, som detaljplanen (tidligere reguleringsplanen). Mulighetene for gode oppholdsarealer utendørs og infrastruktur og uterom som fungerer opplevelsesmessig, ikke bare funksjonelt, vil være i fokus i fra starten av planoppgaven.

Landskapsarkitekter som har utdannelse og erfaring innen arealplanlegging etter planloven, har et solid grunnlag for å lede utarbeidelse av planer etter planloven.


Relaterte tjenester
Konsekvensutrendninger og myndighetskontakt

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no