Grøntanlegg

Grøntområder

Kontakt med natur har stor betydning for menneskers helse og trivsel, og kan forebygge utviklingen av livsstilsrelaterte sykdommer i befolkningen. Nærmiljøet til boliger og institusjoner er en viktig arena for utdendørsaktiviteter, særlig for barn, eldre og personer med redusert førlighet.

Dersom vi i større grad tar vare på og utvikler grønne lunger i bymiljøet, vil det ha stor positiv innvirkning på innbyggernes helsetilstand og generelle trivsel. Det er viktig med kort avstand til grøntområder.

Landskapsarkitektene i Rambøll utformer grøntanlegg til private og offentlige bygg, parker og friluftsområder i og utenfor urbane strøk. Vi jobber med å utvikle alt fra små, grønne lommer mellom bebyggelsen til åpne lekeplasser, parker og parkanlegg tilknyttet institusjoner og næringsanlegg. I tillegg jobber vi med overordnet planlegging av grønnstruktur.

 • Utredning og rådgivning
 • Grønnstrukturplaner
 • Mulighetsstudier
 • Parkplaner
 • Institusjonshager og anlegg for helseinstitusjoner - Sansehager.
 • Lekeparker - Idrettsanlegg
 • Planer for turveier og friluftsområder.
 • Planteplaner
 • Skjøtselplaner
 • Belysningsplaner og lyskonseptplaner

Kirkegårder

Å skape en vakker kirkegård krever at man tar i bruk hele bredden av landskapsarkitektfaget. Rambølls landskapsarkitekter sørger for at det opplevelsesmessige og sanselige ved kirkegården, samt alle tekniske forhold som er regulert av gravferdsloven skal ivaretas.

Vi har erfaring fra kirkegårder i ulike omgivelser, fra den vesle gravlunden i kulturlandskapet til større bykirkegårder. Vi har også arbeidet med kirkegårdsutvidelser i sårbare fredede anlegg som stavkirker.

Både regulering av nye kirkegårder og utvidelsesarealer, og selve kirkegårdsplanen med byggeplan og gravkart er en del av det vi utfører. Våre landskapsarkitekter har lang erfaring i planlegging av kirkegårder. Planene blir som regel utarbeidet i nær kontakt med kirkeverge, kirkegårdskonsulenten, fellesråd og høres hos bispedømmerådet.

Også belysning utendørs på kirkegårder kan være en opsjon. Her er det ofte viktig å velge minst mulig, men riktig lyssetting.

Grøntanleggsforvaltning

Rambølls landskapsarkitekter har solid kunnskap knyttet til grøntanleggsforvaltning og skjøtsel/vedlikehold.

I dag legges det ned stadig større ressurser i opparbeidelse av grøntanlegg. Fokuset for å ivareta disse verdiene har økt i de senere år og til dette trengs gode skjøtselplaner. Behovet for skjøtsel og vedlikehold varierer sterkt avhengig av intensjonen med anlegget, standard, vokseforhold på stedet og innsatsen som legges i planlegging og etablering. 

I skjøtsel og vedlikehold inngår som oftes noen eller alle disse prosedyrene:

 • Gjødsling og kalking (jordbearbeiding)
 • Vanning
 • Kontroll og oppstøtting
 • Beskjæring/trepleie
 • Etterfylling av bark
 • Ugrasbeskjempelse - rydding av uønsket vegetasjon.
 • Plantevern
 • Grasklipping eller slått.
 • Erstatning av ødelagt eller utslitt vegetasjon.

Verdensparken Oslo

Lekelandskapet i Verdensparken

I lekelandskapet i Verdensparken fungerer kunsten som klatrestativer, som skal oppmuntre til oppdagelse, lek og sosialt samspill for barn og voksne. Parken er ikke bare en lekeplass, men en møteplass for hele Groruddalen.

Gåsaparken

Rambøll har vært med å oppruste Gåsaparken, som ligger ved den ikoniske trehusbebyggelsen på Bakklandet i Trondheim. Parken er et samlingspunkt for hele bydelen, og ligger plassert langs bredden av Nidelva.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no