Lek og idrett

Landskapsarkitektene i Rambøll har bred erfaring med utforming av uteanlegg for barn og unge, og med planlegging av idrettsanlegg.

De senere årene har det skjedd en endring i synet på skolegårdens utforming. Forskning viser at stimulerende utemiljø forbedrer barnas læringsevne betydelig. I tillegg til å være utendørs undervisnings- og lekeareal for skolen er skolegården et av de viktigste møtestedene for barna også etter skoletid. En attraktiv utforming av skolens utearealer kan ha stor betydning for nærmiljøet.

Godt sosialt miljø gjennom velutformede lekeplasser

De fysiske rammene i skolen eller barnehagen kan stimulere leken og interaksjonen mellom barna. Godt utformede uteområder kan bidra til en positiv utvikling av det sosiale miljøet ved skolen eller barnehagen, og skaper tilhørighet.

Ved disponering av tomta bør det legges til rette for ulike typer aktiviteter med hensyn til ulike barns måter å leke og utfolde seg på. Dette gjelder både ulike aldre, kjønn og funksjonsevne. I tillegg er det viktig å skape lett forståelige og trygge skiller mellom områder for trafikk og lek. Dette er utfordringer man ofte møter i planlegging av slike anlegg.

På ungdomstrinnet og i den videregående skole er det behov for annen utforming og tilrettelegging for aktiviteter. At skolen blir et samlingssted etter skoletid er med å skape et trygt oppvekstmiljø.

Planelgger funksjonelle idrettsanlegg

Idrettsanlegg er et fagfelt som spenner over mange oppgaver på ulikt plannivå. Oppdragene kan variere fra prosjektering av mindre nærmiljønalegg som ball-løkker og sandvolleybaner til alle typer ordinære anlegg knyttet til sommer- og vinteridrett.

Rambølls landskapsarkitekter har god erfaring med denne type oppgaver. Vi bidrar med kunnskap om terrengforming og terrengtilpasning, tekniske løsninger og detaljutforming. Vi har deltatt med vår kompetanse i en rekke større og mindre prosjekt i de senere år, alt fra nærmiljøanlegg knyttet til boligprosjekter til ordinære idrettsanlegg.


Relaterte tjenester
Giftfrie barnehager

Prosjekter

Arendal torg

Lekeplass på Arendal Torg

Det tradisjonsrike Torvet i Arendal har de senere år fremstått relativt folketomt, bortsett fra i noen hektiske sommermåneder med is-spisende turister og enkelte arrangementer. Derfor ble det våren 2015 bevilget penger til en ny lekeplass for å forsøke å trekke flere mennesker dit, og Rambøll Arendal ble engasjert.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no