Landskapsanalyse og stedsutvikling

Analyser av landskapet er et godt grunnlag for å lage en helhetlig plan for et område. Rambølls landskapsarkitekter har lang erfaring i utarbeidelse av landskapsanalyser hvor estetiske, samt kultur- og naturfaglige verdier blir analysert.

Rambøll tilpasser landskapsanalysen det enkelte prosjekts karakter og bygger analysen opp etter anerkjente analysemetoder.

Temakart som viser ulike terrengformer, romforhold og strukturer, utarbeides som grunnlag for diskusjon og analyse. I landskapsanalysen drøftes alle de ulike elementenes samvirkning samt hvilke verdier og tålegrenser landskapet som helhet har. I noen tilfeller ser man på landskapets egnethet og tålegrense for endring og utbygging.


Relaterte tjenester
Miljøkonsekvensutredninger og myndighetskontakt

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no