Infrastruktur

Rambøll har med sitt flerfaglige miljø av formgivere, trafikk- og veiplanleggere solid erfaring med utredning og planlegging av samferdselsanlegg.

Infrastruktur og samferdsel er et fagfelt som spenner over mange ulike oppgaver på ulikt plannivå. Oppdragene kan variere fra prosjektering av mindre gang- og sykkel­veier til store vei­anlegg som fire­felts motor­veier samt analyse­arbeid og konsekvensutredninger.

Erfaring fra mange store veiprosjekter

Våre landskapsarkitekter har god erfaring med denne type oppgaver. Vi bidrar med kunnskap om terreng­forming og terreng­tilpasning, vegetasjonsetablering og utforming av støyskjermer, murer og lignende. Vi har vært engasjert ved flere av de største veiutbyggingsprosjektene i landet de senere år. I tillegg jobber vi med mange små og mellomstore prosjekter og har kompetanse innen blant annet sykkel­plan­legging, univer­sell ut­forming, plan­legging etter ”shared space”-prinsippene med mer.

På store veiprosjekt jobber vi både i flerfaglige prosjekt­grupper og arbeider med del­ut­redninger. I starten av prosjektet sam­ar­beider vi om den beste linje­føringen og den optimale til­pas­sningen til land­skapet og dets verdier. De over­ordnede visjonene følger vi opp med konkrete løsninger i bygge­plan­fasen.


Relaterte tjenester
Miljø i tidlig fase

Prosjekter

Ny E134 gjennom Kongsberg. Kryss Damåsen øst.

Ny E134 gjennom Kongsberg

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no