Byrom

Rambølls landskapsarkitekter har gjennom mange ulike prosjekter opparbeidet seg en solid erfaring innen byrom og torg. Vårt mål er å skape gode, vakre og funksjonelle uterom.

Mange byer har i den senere tid satset på revitalisering og oppgradering av gater og plasser. Utformingen av gater og plasser danner viktige rammer og premisser for byliv, både for opphold og ferdsel, og fyller mange funksjoner. Byrommene er alt fra møteplasser til trafikkrom. Å arbeide med urbane problemstillinger krever derfor kunnskap både på et overordnet og et detaljert plan. Det er viktig å ha forståelse for stedsidentitet, innsikt i de ulike trafikkanters adferd og kunnskap om tekniske løsninger.

Landskapsarkitektur bidrar til å løfte omgivelsene

Landskapsarkitektur er sentralt i slike oppgaver. I Rambøll har vi gjennom vårt arbeid erfart at folk er svært engasjert i og opptatt av sine omgivelser. Dette opplever vi som en indikator på at omgivelser av høy kvalitet er viktig og blir verdsatt. Rambølls landskapsarkitekter kan tilby rådgivningstjenester innen byforming gjennom hele prosessen fra konsept til det ferdigstilte anlegg.

Hyggelig og trygg gatemiljø for gående og syklende

Et typisk gatemiljø i byer og tett­steder er der tungtrafikken ledes igjennom sentrum, og hensyn til gående og syklende er dårlig ivaretatt. Slike gatemiljøer er lite hyggelige å oppholde seg i, samtidig som de utgjør en fare for trafikk­sikkerheten. Det viktigste i denne typen prosjekter er å finne løsninger som ivaretar de ulike trafikant­gruppenes behov og skaper et godt sam­spill mellom dem, og dermed reduserer risikoen for ulykker.
Rambølls landskapsarkitekter har god kunnskap i å bedres sikkerheten til myke trafikaten ved å forandre utformingen av gaterommet.

Målet med utbedring av gatemiljøer:

  • Redusere farten for kjørende.
  • Forbedre forholdene for syklende og gående.
  • Opprydning i gatemiljøet og estetisk forbedring.
  • Bedre trafikksikkerheten.

I oppdrag der gatemiljø skal ut­­bedres kan Rambøll tilby prosjekt­team sammen­satt av med­arbeidere med bred kompetanse innen vei- og trafikk­­plan­­legging, landskaps­­arkitektur, lys­­design og miljø­fag. Vi kan utføre oppgaver i hele prosessen fra analyse og forstudier til byggeprosjekt og oppfølging samt drift og vedlikehold (FDV).

Gode byrom er tilgjengelige og allsidige i bruk

Det som kjennetegner et godt byrom eller torg er at det tilfredsstiller de ulike brukernes behov for opplevelser, komfort og tilgjengelighet. Området skal invitere til allsidig bruk, uten å legge for mye begrensninger. Det skal også tas hensyn til stedet og dets historie og stedsutvikling. Byrom og torg kan være offentlige eller halv-private plasser tilknyttet kjøpesentre, næringsområder eller lignende. Områdene kan være trafikkerte eller bilfrie.

Vår kompetanse innen utforming av byrom

Utforming av byrom og torgområder berører mange brukergrupper og interesser. Rambølls landskapsarkitekter legger vekt på å skape et godt samarbeid mellom de ulike gruppene i planleggingen. Brukermedvirkning er en viktig del av denne prosessen. Innenfor dette området kan vi utføre oppgaver i hele prosessen fra mulighetsstudier, idéprosjekter til byggeprosjekt, oppfølging, drift og vedlikehold (FDV). Vi utformer og utvikler plasser, torg, miljøgater og gatebruksplaner i byer og tettsteder.


Relaterte tjenester
Jord og grunnvann

Prosjekter

Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten

Jernbaneovergangen som delte Løten sentrum var trang og uoversiktlig. Rambøll fikk oppdraget med å gjøre den nye krysningen til et trygt, lyst og attraktivt anlegg.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no