Bolig- og hytteområder

Rambølls landskapsarkiteker har kompetanse til å bidra med en helhetlig og flerfaglig planlegging av boligområder. Dette gir gode løsninger med riktig plassering av bygningene i landskapet og en godt fungerende grønnstruktur. Vår ekspertise dekker også planlegging av hytteområder og reiselivsdesitasjoner.

De fleste prosjekter som omfatter boligområder utføres i nært samarbeid med arkitekter og ingeniører. Ved en god flerfaglig innsats tidlig i prosjektet, kan terrenginngrep minimeres, kostnader spares, og områdets kvaliteter kan være med på å skape gode boligområder med særpreg.

Formingsveiledere og byggeplaner for grøntarealer

Vi utfører også formingsveiledere, utarbeider byggeplaner for grøntarealer og tomtearronderingplaner i samarbeid med arkitekt og ingeniør for vei og vann og avløp. 

Vi kan delta i prosessene helt fra starten, eller komme inn i prosjekter etter at et område er ferdig regulert. I det siste tilfellet består arbeidene i å minimere terrenginngrep og skape gode og funksjonelle fellesområder.

Hytteområder og reiselivsdestinasjoner

Veiplanlegger og landskapsarkitekt utreder muligheter for utbygging og fortetting av hytteområder og reiselivsdestinasjoner. Særlig i sårbare fjellområder og områder i strandsonen, ser utbyggere og kommuner at det er viktig å vurdere landskapsmessige konsekvenser ved utbyggingsprosjekter.

Vurdering av konsekvenser for landskapsbilde og etablering av en god grøntstruktur med løypenett og friluftsliv, er vurderinger som vi foretar i den første fasen av et prosjekt. Videre vil prosjektet bli formet i samarbeid med tiltakshaver, for å skape god stedstilpassning, struktur og form på hytteområdene. Føringer fra analysefasen kan felles ned i bestemmelser og retningslinjer til en detaljreguleringsplan.


Relaterte tjenester
Jord og grunnvann, avløpshåndtering, konsekvensutredninger og myndighetskontakt

Lervig Øya

Lervig Øya

En tidligere industrihalvøy i Stavanger Øst er konvertert til et boligområde, der samspillet mellom fire høyhus og det omkringliggende landskapet skaper grunnlaget for gode boforhold og trivselsrike utearealer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no