Energimerking

Endret energimerkeforskrift innbærer at alle bygninger allerede nå må være energimerket. Rambøll kan bistå i alle faser i energimerkeprosessen, slik at din organisasjon innfrir det nye lovkravet.

Energimerkeforskriften ble revidert 1. juli 2010. Som et resultat ble overgangsbestemmelsene med frist 31. desember 2011 fjernet, noe som i praksis betyr at alle bygningene allerede nå må være energimerket.

Energimerking – en utgift eller en inntekt?

Dersom din organisasjon er mer fokusert på muligheter enn på kostnader, så er intensjonen bak loven at økt bevissthet rundt energibruk i bygninger skal resultere i en faktisk reduksjon i energibruk. Redusert energibruk betyr ofte reduserte kostnader. Første strategiske råd fra Rambøll er dermed gratis: 

       ”Når du er pålagt å gjennomføre en regneøvelse for å beregne dine bygningers energiforbruk og identifisere mulige ENØK-tiltak, vil vi anbefale at du begynner med å legge en plan for hvorledes du kan sikre deg det nødvendige handlingsrom for å kunne gjennomføre alle de lønnsomme energimerketiltakene du vil få identifisert gjennom energimerkeordningen”

Hjelp til å søke politiske bevilgninger

Rambøll ønsker å være din naturlige kontraktspart dersom du søker bistand for å sikre de nødvendige bevilgninger fra politisk nivå. Rambøll har mange medarbeidere som har den spesielle kompetansen som er nødvendig for å frembringe et budskap til politisk nivå.

Vi tilbyr bistand i anbudskonkurransen

Å gjennomføre energimerking og energivurdering i henhold til forskriftens krav vil fort kunne komme opp i en kostnad på 10 kroner per kvadratmeter. For de fleste offentlige byggeiere vil dette bety at det må gjennomføres en anbudskonkurranse. Ved å søke bistand fra Rambøll i en slik anbudskonkurranse vil din virksomhet kunne oppleve at totalkostnaden på selve merketjenesten kan reduseres kraftig.

Samarbeid med YIT

Dersom du er en privat byggeier som ikke er bundet av lov om offentlige anskaffelser, kan det hende at ”pakkeløsningen” er det beste for deg. Rambøll samarbeider med YIT som er en stor teknisk installasjonsentreprenør, og dersom vi blir kontaktet i det du erkjenner at noe må gjøres i forbindelse med ENØK, kan vi bistå din organisasjon hele veien fra du legger de første planene til de lønnsomme ENØK tiltak er prosjekter, bygget og kontrollert.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no