FDVU (FM)

Verdien av bygninger og anlegg representer mer enn 2/3 av Norges realkapital. Det ligger en stor utfordring i å forvalte disse verdiene slik at arealene utnyttes effektivt, levetiden forlenges og energibruken reduseres. Rambøll har god kompetanse på dette området og kan bistå deg og ditt prosjekt.

Kontakt

Bjørn Terje Pettersen

Bjørn Terje Pettersen

Spearhead Director, Hospitals, Norway
T: 932 43 109

Virksomheten som foregår i bygg slik vi kjenner til det i dag setter stadig større krav til kompleksitet og installasjon av tekniske støttesystemer. Dette er nødvendig for å imøtekomme krav til produktivitet, innemiljø med mer.

Skaper verdi for kundene

Som fundament i Rambølls FM-rådgiving på strategisk nivå ligger en grunnleggende forståelse av våre kunders kjernevirksomhet og definisjon av effektmål. Våre tjenester skal være verdiskapning i ledelsesprosesser som fører frem til måloppnåelse av disse. Rambøll har de siste årene styrket sin kompetanse innen strategisk rådgiving gjennom en rekke private, statlige og kommunale oppdrag.

Innen teknisk/taktisk FM rådgivning har Rambøll opparbeidet solid erfaring og kompetanse i å ivareta drift og vedlikehold av teknisk kompliserte bygg. Dette synlig-gjøres særlig gjennom omfattende FDVU-engasjementer innen sykehus, farmasøytisk industri, avanserte kontorbygg samt anlegg for termisk energiforsyning.

FM-rådgivingstjenester på strategisk nivå

 • Facility Management / Operation Management.
 • Omorganisering og effektivisering av eiendomsforvalterorganisasjoner.
 • Organisering av FDVU-arbeid.
 • Tidligfaserådgiving – FDVU.
 • Optimalisering av bygg i drift.
 • Husleiemodeller og internhusleie.
 • Strategivurderinger knyttet til FDVU.
 • Serviceytelser til kjernevirksomhet.
 • Anskaffelser og implementering av IT-systemer for FDVU.
 • Potensialutnyttelse av eiendommer, eiendomsutvikling.
 • Funksjonalitet- og tilpasningsdyktighetsanalyser.

Våre teknisk-taktiske rådgivingstjenester

 • Teknisk due diligence (TDD), miljø due diligence (EDD).
 • Tilstandsanalyser – bygningsmessige og installasjonstekniske.
 • Verifikasjon, tilstandskontroll.
 • Verdivurderinger og skadevurderinger.
 • Kostnadskalkyler.
 • Vedlikeholdsplaner.
 • Brannteknisk sikringsstrategi og dokumentasjon.
 • Områdeklassifisering (eksplosjonsvern).
 • Utarbeidelse av FDVU-dokumentasjon.
 • Integrasjonsteknologi – tekniske systemer.
 • Nøkkeltallsanalyse, benchmarking.
 • Bygningsautomatikk/SD-anlegg.
 • LCC- eller LCP-kostnader.
 • LCA-analyser, miljøsertifisering.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites