Radon i bygninger

Kontakt

Nina Aastorp Blindheimsvik

Nina Aastorp Blindheimsvik

Seksjonsleder Bygningsfysikk og Tilstand - Oslo
T: +47 974 61 475
Bjørn Gunnar Foss

Bjørn Gunnar Foss

Seksjonsleder bygningsfysikk - Trondheim
T: +47 930 38 072

Radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge, og utgjør utvilsomt en helserisiko. I Rambøll har vi kompetansen til å utføre radonmålinger og rådgi om tiltak.

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m³. Selv om disse verdiene ennå ikke er implementert i lovverket anbefaler vi i Rambøll at Statens stråleverns anbefalinger legges til grunn for alle tiltak mot radon.

Radonmålinger i bygg og forebyggende tiltak

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Sporfilm-metoden er den enkleste og mest nøyaktige måten å måle radon på. Vi har også elektroniske målere for ”sniffing”, kort- og langtidsmåling i bygg, samt for måling av radon i byggegrunn.

Vi vurderer tiltak ved for høye radonkonsentrasjoner, men også i forbindelse med rehabilitering og prosjektering av nybygg som en del av bygningsfysisk prosjektering. Vi mener at man ved all nybygging bør gjøre tiltak, med mindre det er godt dokumentert at det ikke er fare for radon i grunnen eller at det ikke vil bli benyttet radonholdig fyllmasse. Tiltak etter at bygget er ferdig, kan bli omfattende og kostbart.

Hvilke tiltak finnes?

De vanligste tiltakene mot radon er radonsperre. Denne legges over eller under den støpte sålen, og kan erstatte den vanlige fukt- eller dampsperren. Tetting i skjøter, rundt gjennomføringer og mot kantene må vies ekstra oppmerksomhet. Andre tiltak kan være nedgraving av perforerte drensledninger under bygget, hvor man senere har mulighet for å koble til undertrykksventilasjon dersom radonkonsentrasjonen er for høy.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no