Bygningsfysisk prosjektering

Kontakt

Nina Aastorp Blindheimsvik

Nina Aastorp Blindheimsvik

Seksjonsleder Bygningsfysikk og Tilstand - Oslo
T: +47 974 61 475
Bjørn Gunnar Foss

Bjørn Gunnar Foss

Seksjonsleder bygningsfysikk - Trondheim
T: +47 930 38 072

Byggefeil og skader

Ca 10 % av kostnadene man bygger for i Norge går hvert år tapt på grunn av byggefeil og skader. Mesteparten av dette er knyttet til fukt (bygningsfysikk). Mange av feilene oppdages i byggeperioden og rettes opp, mens mange feil oppdages som skader etter at bygget er tatt i bruk. I begge tilfeller gir dette store konsekvenser for alle involverte, entreprenører, rådgivere og tiltakshaver. Feil og skader som må utbedres etter at bygget er tatt i bruk, får også konsekvenser for brukerne.

Bygningsfysiske problemstillinger kan være kompliserte og har lett for å ”havne mellom to stoler” i en travel prosjekterings- og byggeperiode. Ved bruk av relativt små midler til god planlegging og kontroll, kan kostnader og konsekvenser pga feil reduseres. Med en bygningsfysisk rådgiver som har fokus på riktige konstruksjoner og detaljer, kan man oppnå langt færre feil og skader.

Innhold i prosjekteringen

Før prosjekteringen starter avklares om energikrav i TEK 1997 eller i revidert TEK 2007 gjelder. For søknader om igangsetting før august 2009 kan man velge hvilke krav man legger til grunn. I de fleste tilfeller anbefales å følge krav i TEK 2007, som gir lavere energibruk enn 1997-krav.

Bygningsfysisk prosjektering gjennomføres ved at det utarbeides rapport med krav og anbefalinger for konstruksjoner og klimaskall mht. varmeisolering, tetthet og fuktsikring. Rapporten vil peke på problemområder mht. fuktsikkerhet og bestandighet, tilpasset prosjektet og de konstruksjonene som ligger til grunn. Jo tidligere bygningsfysisk rådgiver blir involvert i prosessen, jo bedre mht valg av konstruksjoner og løsninger som gir god varmeisolering og lav fuktrisiko.

Bygningsfysisk rådgiver angir isolasjonstykkelser og U-verdier som ivaretar krav til varmeisolering i henhold til aktuelle konstruksjoner i prosjektet, som RIV så bruker videre i sine beregninger av energi- og effektbehov.

Det vurderes konsekvenser av eventuelle kuldebroer mht fuktrisiko og varmetap. Overflatetemperaturer, energitap, kondensrisiko etc som konsekvens av kuldebroer beregnes i programmet HEAT og inngår videre i dokumentasjon av byggets energikrav. Kuldebroer er viktig å dokumentere både mht krav til varmeisolering, men også mht fuktsikkerhet, komfort og byggets energi- og effektbehov.

Derom hver enkelt konstruksjon ikke isoleres ihht krav, eller total areal vinduer og dører er større enn tillatt, kan det beregnes varmetapsramme eller energiramme for å dokumentere om krav til energibruk likevel er tilfredsstilt. Til dette bruker Rambøll beregningsprogrammer som SINTEF Byggforsk ”Energitiltak og varmetap” og ”SIMIEN”.

Gjennom hele prosjekteringsprosessen avklares bygningsfysiske spørsmål og problemstillinger med øvrige prosjekterende, særlig arkitekt, men rådgivere for VVS og byggeteknikk. Dette gjennomføres ved deltagelse i prosjekteringsmøter eller i egne særmøter hvor bygningsfysikk er tema.

Vi kontrollerer detaljtegninger etter at de er utarbeidet av arkitekt. I kontrollen er det særlig fokus på avrenning av vann, mulighet for konstruksjonen å tørke ut, hindre fuktoppsug, isolering av kuldebroer, samt om konstruksjonen lar seg utføre i praksis. Omfang og behov for detaljer vurderes i forhold til kritiske områder. Detaljer mot grunnen og i overganger mellom konstruksjoner, dekkeforkanter, vinduer etc er særlig viktig.

For søknadspliktige tiltak i eksisterende bygninger gjelder nye krav til varmeisolering. For bygninger som skal bygges om eller rehabiliteres, er det ikke alltid like lett å tilfredsstille nye krav til varmeisolering. Det må som et minimum vurderes energisparende tiltak som f.eks. tilleggsisolering, skifte vinduer, energibesparende tekniske anlegg etc. Men andre forhold som praktiske hensyn, uforholdsmessig store kostnader, fuktsikring, arkitektur, vernehensyn m.m. kan begrense mulighetene for isolering. Da kan det være nødvendig å søke fritak fra kravene.

For de fleste bygg gjennomføres bygningsfysisk prosjektering ihht. tiltaksklasse 1 eller 2. Badeanlegg og andre bygninger/rom med høy fuktbelastning prosjekteres i tiltaksklasse 3, hvor det er krav til uavhengig kontroll av prosjekteringen.

Rambøll har lang erfaring i problemstillinger vedr. fukt, varmeisolering og tetthet, samt har godt utviklete rutiner for å ivareta dette i prosjekteringen i nye og eksisterende bygg.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no