Bygningsfysikk og materialteknologi

Klima, varmeisolering og fuktsikring er viktige faktorer for bygninger og konstruksjoners levetid, bygningers inneklima samt brukernes helse og velvære. Fagområdet bygningsfysikk omfatter vurdering og kontroll av klimaskallet, samt vurdering av årsak og eventuelle tiltak ved feil og skader. Faget er nært knyttet til materialteknologi, da materialvalg har stor betydning med hensyn til varmeisolering, tetthet, fukt og bestandighet.

Ramboll and BIG architects have won the competition to design Greenland’s new National Gallery

Kontakt

 Ragnhild Soldal Sjøholt

Ragnhild Soldal Sjøholt

Seksjonsleder bygningsfysikk - Bergen
T: +47 971 65 839
Nina Aastorp Blindheimsvik

Nina Aastorp Blindheimsvik

Seksjonsleder Bygningsfysikk og Tilstand - Oslo
T: +47 974 61 475
Bjørn Gunnar Foss

Bjørn Gunnar Foss

Seksjonsleder bygningsfysikk - Trondheim
T: +47 930 38 072

Fukt og byggskader

Omtrent 10 prosent av kostnadene på bygg i Norge skyldes byggefeil og skader. De fleste skadene er knyttet til fukt (bygningsfysikk). Mange av feilene oppdages og rettes opp i byggeperioden, men det brukes også store summer på å rette opp skader etter at bygg er tatt i bruk.

Fuktskadene kan skyldes vannlekkasjer, luftlekkasjer, fukttransport, kondens eller byggfukt som bygges inn, eventuelt en kombinasjon av disse. Fukt gir opphav til både byggetekniske skader og mugg- og soppvekst som igjen fører til dårlig inneklima. Rambøll bistår med vurdering av hvorfor fuktskaden har oppstått og gir råd om hvordan skaden bør utbedres og hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå fremtidige skader.

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysiske problemstillinger knyttet til ansvarsområder som arkitektur, byggeteknikk og tekniske installasjoner kan være kompliserte og har lett for å ”havne mellom to stoler” i en travel prosjekterings- og byggeperiode. Bygningsfysisk prosjektering er først og fremst knyttet til varmeisolering og fuktsikring av bygningers klimaskall, men også andre konstruksjoner med temperatur eller fuktbelastning, som for eksempel våtrom er innefor dette fagområdet . Ved å engasjere en egen bygningsfysisk rådgiver i prosjektet vil de bygningsfysiske problemstillingene fanges opp og løses slik at bygget tåler klimapåkjenningene det utsettes for. Riktig bygningsfysisk prosjekterering vil føre til reduserte kostnader på grunn av feil og skader.

Beregningsprogrammer

Det er ofte behov for å dokumentere bygningsfysiske problemstillinger ved beregninger. De vanligste beregningene er

  • dokumentasjon av energibruk
  • beregning av U-verdi
  • beregning av kuldebroer og normalisert kuldebroverdi
  • beregning av fuktsikkerhet og fukttransport
  • beregning av kondensrisiko

Termografi og tetthetsmåling

Det stilles strenge krav til tetthet for bygninger samt tiltak for å unngå kuldebroer. Kravene er skjerpet i forbindelse med revidert forskrift 2007, og dette medfører økt behov for dokumentasjon av tetthet. For dokumentasjon gjennomføres tetthetsmåling i henhold til Norsk Standard NS-EN 13829. Tetthetsmåling kombinert med termografering kan avdekke hvor eventuelle luftlekkasjer og utilsiktede kuldebroer finnes. Målinger kan også benyttes for å avdekke luftlekkasjer i byggeperioden før dampsperren kles inn og fremdeles er tilgjengelig for tetting. Dette er særlig aktuelt for bygninger med stor fuktbelastning som for eksempel svømmehaller og badeanlegg, og bygninger med strenge energikrav. Rambøll gjennomfører slike målinger.

Fuktmåling og fuktlogging

Det er ofte behov for å dokumentere en konstruksjons fuktsikkerhet ved måling. Det kan for eksempel være øyeblikksmåling for å vurdere om en konstruksjon er tilstrekkelig tørr for å lukkes eller det kan legges belegg over en betongkonstruksjon. Dette er nyttig dokumentasjon i en byggesak. Fuktmålinger og –indikasjoner kan også benyttes for å finne en vannlekkasje eller en fuktkilde.

Fuktlogging over tid være nyttig for å vurdere en konstruksjons variasjon i fuktinnhold over året eller om en konstruksjon tørker ut etter skade og utbedring.

Svømmehaller og badeanlegg

Badeanlegg har helt spesielle utfordringer knyttet til bygningsfysikk, som for eksempel høy temperatur og luftfuktighet, stort varmetap, luftlekkasjer og kondens, vannlekkasjer, korrosjon og klorider, vannkvalitet, valg av fugemasser og membraner, alkalisk fukt og materialvalg. Egen bygningsfysisk rådgiver med erfaring fra liknende prosjekter og fokus på detaljer og materialvalg, er en forutsetning for godt resultat. Rambøll har erfaring med bygningsfysisk prosjektering av flere av de nyere badeanleggene som er bygget i Norge.

Materialteknologi

Ved prosjektering og planlegging av nybygg og rehabilitering stilles krav til byggeproduktenes egenskaper, levetid og holdbarhet. Det må velges materialer som er egnet til formålet, av hensyn til egenskaper, levetid og bestandighet. Det må dokumenteres hvordan dette skal ivaretas, eksempelvis ved å velge kjente, utprøvde materialer og løsninger (for eksempel med NBI teknisk godkjenning (TEK/REN § 5-11)). Det finnes tusentalls nye materialer på det åpne markedet. Ikke alle materialer som fungerer bra andre steder i Europa og verden fungerer godt i norsk og nordisk klima.

Rehabilitering og ombygging har spesielle utfordringer, da nye og gamle materialer skal fungere sammen, og materialenes klimapåkjenning kan endres ved for eksempel tilleggsisolering. I forbindelse med rehabilitering av mur, puss, betong, armering etc, er kunnskap om nye og gamle materialer nødvendig. Rambøll gjennomfører undersøkelser av materialers og konstruksjoners tilstand mht valg av tiltak ved utbedring.

Radon

Nesten hver tiende norske bolig, eller totalt rundt 175 000 boliger, har radonkonsentrasjon i innelufta som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3. Man må derfor gjøre vurderinger og forebyggende tiltak ved all nybygging og rehabilitering. Rambøll har kompetanse på tiltak mot for høye radonkonsentrasjoner, som også inngår i bygningsfysisk prosjektering.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites