Bolig- og hytteområder

Kontakt

Else Dybkjær

Else Dybkjær

Fagkoordinator, Divisjon Arkitektur & Plan
T: +47 474 65 151
Rambølls landskapsarkiteker har kompetanse til å bidra med en helhetlig og flerfaglig planlegging av boligområder. Dette gir gode løsninger med riktig plassering av bygningene i landskapet og en godt fungerende grønnstruktur. Vår ekspertise dekker også planlegging av hytteområder og reiselivsdesitasjoner.

De fleste prosjekter som omfatter boligområder utføres i nært samarbeid med arkitekter og ingeniører. Ved en god flerfaglig innsats tidlig i prosjektet, kan terrenginngrep minimeres, kostnader spares, og områdets kvaliteter kan være med på å skape gode boligområder med særpreg.

Formingsveiledere og byggeplaner for grøntarealer

Vi utfører også formingsveiledere, utarbeider byggeplaner for grøntarealer og tomtearronderingplaner i samarbeid med arkitekt og ingeniør for vei og vann og avløp. 

Vi kan delta i prosessene helt fra starten, eller komme inn i prosjekter etter at et område er ferdig regulert. I det siste tilfellet består arbeidene i å minimere terrenginngrep og skape gode og funksjonelle fellesområder.

Hytteområder og reiselivsdestinasjoner

Veiplanlegger og landskapsarkitekt utreder muligheter for utbygging og fortetting av hytteområder og reiselivsdestinasjoner. Særlig i sårbare fjellområder og områder i strandsonen, ser utbyggere og kommuner at det er viktig å vurdere landskapsmessige konsekvenser ved utbyggingsprosjekter.

Vurdering av konsekvenser for landskapsbilde og etablering av en god grøntstruktur med løypenett og friluftsliv, er vurderinger som vi foretar i den første fasen av et prosjekt. Videre vil prosjektet bli formet i samarbeid med tiltakshaver, for å skape god stedstilpassning, struktur og form på hytteområdene. Føringer fra analysefasen kan felles ned i bestemmelser og retningslinjer til en detaljreguleringsplan.


Relaterte tjenester
Jord og grunnvann, avløpshåndtering, konsekvensutredninger og myndighetskontakt

Lervig Øya

Lervig Øya

En tidligere industrihalvøy i Stavanger Øst er konvertert til et boligområde, der samspillet mellom fire høyhus og det omkringliggende landskapet skaper grunnlaget for gode boforhold og trivselsrike utearealer.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no