Seksjon for Konsept og analyse

Kontakt

Marcus Rickard Willhelm Lagerkvist

Seksjonsleder
T: +47 454 01 453

I dagens moderne byggenæring stiller byggherre stadig høyere krav til sine bygg. Samtidig er arkitektenes design og visjon stadig i utvikling, noe som utfordrer de tradisjonelle løsningene. Konkurransen på byggekostnad er stor og kravet til dokumentasjon fra myndighetene øker. Seksjon for konsept og analyse tilbyr ekspertise innenfor verktøy som gjør det mulig å realisere spesielle prosjekter som innfrir forskriftskrav og ønsket verdiskapning.

Nøkkelen til et godt brannkonsept er evnen til å se helheten når det gjelder en bygnings funksjon og tekniske løsninger. For å sikre at branntekniske tiltak fungerer og vedlikeholdes gjennom hele byggets levetid bør de være gjennomtenkt og forståelig for eier og bruker. Ønsket om unike byggverk med høy gjenkjennelseseffekt krever at brannrådgiveren kontinuerlig må jobbe med å skape integrerte branntekniske løsninger som ikke hemmer bygningens design. Dette mener vi er med på å skape gode og bærekraftige løsninger.

Det å engasjere brannrådgiveren i en tidlig fase er viktig for oppnå gode tverrfaglige løsninger. Samarbeid mellom rådgivere og andre aktører i byggeprosjektet er kostnadsmessig effektivt. Dersom det i tillegg planlegges ressurser til branntekniske analyser vil det være gode muligheter for å oppnå et byggverk der den branntekniske løsningen gir god sikkerhet, samtidig som den er helhetlig gjennomført i byggverket.

Seksjon konsept og analyse innehar kompetanse innenfor rådgivning og branntekniske analyseverktøy. Vi har både nasjonal og internasjonal erfaring og fagkompetanse når det kommer til å løse oppdraget.  

Arbeidsmetodikken som legges til grunn for våre prosjekter er Ramboll Project Managment, noe som krever en tett dialog og oppfølging med våre kunder. Vår og våre kunders kompetanse er et av verktøyene for å oppnå ønsket verdiskapning og trygge byggverk.

Våre tjenester

  • Brannkonsept
  • Branntekniske tegninger
  • Branntekniske analyser
  • Brann- og røyksimuleringer
  • Evakueringssimulering
  • Branntekniske dimensjonering av konstruksjoner
  • Analyse, beskrivelse og dimensjonering av røykventilasjon
  • Interegring av brannkrav i BIM

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no