Seksjon for Brannteknisk risiko

Kontakt

Magnus van der Hilst Ytreland

Seksjonsleder
: 412 15 537

Myndighetenes krav til dokumentering av brannsikkerhet i nye og eksisterende bygninger krever høy faglig kompetanse fra aktørene i markedet. Seksjon for brannteknisk risiko tilbyr den ekspertise som er nødvendig for å løse alle typer problemstillinger innenfor brann og risiko.

Risikovurderinger brukes innenfor mange fagfelt for å kartlegge en virksomhets uønskede hendelser, hvor sannsynlig det er at de inntreffer, og ikke minst hvilken negativ konsekvens de kan medføre. Innenfor brannteknikk er risikovurderinger en sentral del av saksgangen ved prosjektering av nye bygninger. I tillegg benyttes risikovurderinger ved tilstandsanalyser og som beslutningsgrunnlag ved oppgradering og utbedring av eksisterende konstruksjoner.

Framtidens bygninger krever rådgivere med kunnskap og evne til å løse komplekse tekniske utfordringer. God kompetanse innenfor bruk av risikovurderinger åpner for helhetlige løsninger med frihet til å ivareta virksomhetens praktiske behov, uten at det går på bekostning av brannsikkerheten.

Seksjon for brannteknisk risiko tilbyr kvalitative- og kvantitative risikovurderinger etter anerkjente metoder og relevant regelverk. Som en del av et internasjonalt og tverrfaglig fagmiljø er videre spesialistkompetanse tilgjengelig for å løse oppdraget på best mulig måte.

Vår arbeidsprosess inkluderer alltid oppdragsgivers erfaring og kunnskap om virksomheten og dens omliggende. Dette mener vi støtter opp om gode beslutninger og bidrar til å sikre robuste branntekniske løsninger.

Våre tjenester

  • Brannteknisk risikovurdering av nye og eksisterende bygg og konstruksjoner.
  • Brannteknisk risikovurdering av virksomhet.
  • Prosjektering av bygninger og dokumentasjon av fravik.
  • Planlegging og vurdering av branntekniske sikkerhetstiltak.
  • Vurdering av brann- og eksplosjonsfare.
  • Kurs og foredrag.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no