Rehabilitering og bygningsvern

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Nye bygninger øker bare den samlede bygningsmassen med én prosent hvert år. De resterende 99 prosentene av bygningene krever regelmessig fornying og rehabilitering for å holdes ved like og oppfylle moderne tekniske standarder, komfortkrav og ny bruk.

Prosjekter knyttet til rehabilitering og ny bruk av eldre bygningsmasse utgjør en viktig og prioritert del av oppdragene til Rambølls arkitekter. De tekniske og funksjonelle utfordringene i slike oppdrag ligger ofte i grensesnittet mellom arkitekt- og ingeniørfaget og krever også ofte avklaringer knyttet til planforhold og infrastruktur. Spesielt i slike prosjekter kommer Rambølls flerfaglige firmastruktur og våre medarbeideres allsidige og varierte erfaringsbakgrunn til sin rett.

Ombygging og rehabilitering krever tung praktisk erfaring med forståelse og innsikt i tidligere tiders byggemetoder og løsninger. Kvalitetsplaner og sjekklister kan aldri erstatte erfaing og det trenede øye med hensyn til å stille de riktige spørsmålene og å sette rett fokus.

Bygningsvern og restaurering

Bygningsarven vår er unik som kildemateriale for kunnskap om fortiden og kan også ha stor verdi som identitetsskapende elementer for lokalsamfunnet. Å restaurere verneverdige og historiske bygninger krever lang erfaring og spesialkompetanse innen bygningsvern, arkitektur- og stilhistorie og god kunnskap om historiske byggemetoder, konstruksjonstyper og materialegenskaper.
Ved tilføring av nye elementer og strukturer er det viktig å ha respekt for og ha et bevisst forhold til bygningsanleggets identitet og historiske lesbarhet.

Mulighetsstudier - ny bruk av eksisterende bygninger

Ny bruk av eksisterene bygg og eiendommer får stadig større aktualitet i takt med økende transformasjon av tidligere nærings-, industri- og havneområder til nye bruksformål.

En viktig suksessfaktor i forbindelse med utnyttelse av eksisterende bygg er å synliggjøre nye muligheter og maksimalisere verdien av bestående bygningsstruktur. I dette ligger å finne hensiktsmessige bruksformål og optimal funksjonsorganisering som gir best mulig kapasitetsutnytting, funksjonalitet og arealeffektivitet innenfor de rammer og strukturer som er gitt i eksisterende bygg og infrastruktur.

Teknisk due diligence

Teknisk due diligence gir en uavhengig tredjepartsvurdering av bygninger og anlegg mv. i forbindelse med sammenslåinger og oppkjøp av virksomheter eller knyttet til vurdering av nye virksomheter og prosjekter. Våre arkitekter og planleggere har sammen med Rambølls tekniske fagmiljøer, våre miljøeksperter og medarbeidere med spesiell kompetanse knyttet til TDD og FDVU(FM) sammen de beste forutsetninger for å identifisere muligheter og risikoer i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer.

Relaterte tjenester

Teknisk due diligence, miljø due diligence (EDD), FDVU (FM)bygningsfysikk

Referanseliste

Nye Ny-Krohnborg

For prisbelønte Ny-Krohnborg har Rambøll vært arkitekt sammen med Arkitektgruppen Cubus, og i tillegg stått for prosjekteringen av de tekniske fagene.

1902-bygget på St. Olavs hospital

1902-bygget på St. Olavs hospital

1902-bygget er det opprinnelige sykehuset i Trondheim fra 1902. Den gamle bygningen med antikvarisk verdi har blitt opprustet og tilpasset dagens standarder.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no