Programmering og funksjonsanalyser

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Et godt gjennomført programarbeid er nøkkelen til en mer forutsigbar planleggings- og byggeprosess. Hensikten med programmering er å gi best mulig grunnlagsmateriell for videre prosjektering gjennom utviklings- og designfasene, detaljprosjekt og utførelse. Også tanker om fremtidige drifts- og utviklingsforhold (FDVU) har sin plass i programarbeidet.

Hva er programmering? 

 • Å skape en visjon 
 • Synliggjøring og beskrivelse av prosjektforutsetninger, rammebetingelser, funksjonsbehov og brukerønsker 
 • Fastsette rammer for arealer og kostnader 
 • Innsamling, bearbeiding og forvaltning av informasjon 
 • Sørge for at riktig type informasjon er tilgjengelig for aktørene i byggesaken på det riktige stadiet i byggeprosessen 
 • Definering av forutsetninger og funksjonskrav, men normalt ikke angivelse av konkrete løsninger.

I programmeringsprosessen setter en funksjonskrav både til virksomheten som helhet, avdelinger og hovedfunksjonsområder, og til de ulike enkeltrom og funksjoner som skal skje i det planlagte bygget. Rommenes bruk og krav til arealer, utforming, nærhet til ulike funksjoner, teknisk utrustning og innredning beskrives og sammenstilles i et rom eller funksjonsprogram.

I eksisterende bygg kombineres ofte programmeringen med innplasseringsstudier i en funksjonsanalyse for å vise hvordan de ulike primærfunksjonene henger sammen og kan realiseres innenfor den eksisterende bygningskroppen med alle nødvendige støttefunksjoner.

En mulighetsstudie knyttet til å vurdere tomteutnytting, plassering og forholdet til kommunale planer og infrastruktur vil ofte kunne knyttes til et programmeringsoppdrag.

Brukermedvirkning og brukerprosesser

 • Gjennom deltagelse i programmeringsprosessen kan bruker påvirke og være med å legge rammene for det endelige prosjektet
 • Ved grundig programmering henter en frem erfaringer og idéer fra alle nivåer i organisasjonen
 • Programmering ut fra systematiske fremgangsmåter og metoder kan gi tilgang til kunnskap som ellers ville forbli skjult, eller først komme fram på et for sent tidspunkt i prosessen
 • Brukermedvirkning skaper identifikasjon og tilhørighet med bygget.

Ulike programmeringstyper

 • ”Masterplan”
  - lokaliseringsstudier, tomteanalyser, mulighetsstudier og lignende 
  -  prosessanalyser
 • Funksjonsprogram
  - funksjons- og virksomhetsanalyse
  - innplasseringsstudier, tilstandsanalyser (eksisterende bygg)
  - romprogram, arealoppstilling
  -  utstyrsprogram
 • Byggeprogram
  - Detaljprogrammering med tekniske fagkapitler

Hjelpemidler i programmeringsprosessen

 • Programmeringsmaler (basert på NS3455 Bygningsfunksjontabellen)
 • Databaseverktøy (Probase)
 • Matriser, evalueringsskjemaer og rom-/funksjonsskjemaer
 • Nærhets- og relasjonsdiagrammer
 • Boblediagrammer
 • Rom- og konseptskisser

Probase – romprosjekteringsdatabase

Rambøll har utviklet en egen romprosjekteringsdatabase – Probase. Denne inneholder per i dag tre hovedmoduler: romprogram, designgrunnlag og rapporter. Grunnlaget for programmeringen, det vil si definering av romfunksjoner, gruppering av utstyr og inventar, faglige inndelinger samt designkriterier, kan enkelt tilpasses det enkelte prosjekt.

Programmeringstjenester i Rambøll

Tverrfaglige rådgivingstjenester der formgiving, planlegging og tekniske fag integreres, er en viktig del av Rambølls forretningsidé. I utførelse av programmeringstjenester og andre tidligfaseoppdrag er det spesielt nyttig å kunne dra veksler på et komplett tverrfaglig prosjekteringsmiljø for å utrede deloppdrag eller sjekke ut planforhold, miljøkonsekvenser eller tekniske og funksjonelle forhold som krever spesialistkompetanse.

Vi har bred erfaring både fra nybygg, tilbygg, nybruk og rehabilitering. Våre arkitekter og ingeniører får erfaringsoverføring og oppdatert kunnskap fra gjennomførte prosjekter ved at vi ikke bare utreder og planlegger, men også prosjekterer og følger prosjekter frem til ferdigstillelse og bruksfase.

Rambøll har gjennom en rekke programmerings- og utredningsoppdrag utviklet metodikk og fleksible arbeidsmetoder for programmeringsarbeid som kan tilpasses det enkelte, konkrete prosjektet sin egenart og kompleksitet. Det er viktig for prosessen at programønsker, funksjonskrav og annen informasjon blir omsatt til en form og et språk som er lett forståelig for alle de impliserte i prosessen, slik at konsekvenser av ulike ønsker og krav blir tydelig.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no