Miljø og bærekraft

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Rambølls arkitekter og planleggere ønsker sammen med våre tekniske eksperter å bidra til at samfunnet kan utvikle sine bygninger og byområder på en bærekraftig måte, der resultatet er bedre betingelser for menneskene og for miljøet.

Bygningssektoren står for cirka 40 prosent av samfunnets forbruk av energi og ressurser, med tilhørende miljøbelastning. Utviklingen i bygningssektoren har derfor stor betydning for den bærekraftige utviklingen i samfunnet som helhet. Miljøriktig prosjektering krever flerfaglig tilnærming for å være troverdig og effektiv. Miljøbelastningen knyttet til bygg skjer i alle faser av et byggs livssyklus.

Miljøriktig prosjektering

Miljøriktig prosjektering krever en helhetlig og tverrfaglig vurdering med henhold til bygningsutforming, energibruk, energikilder, materialvalg og lignende. Å prosjektere kompakte og arealeffektive bygninger gir redusert bruk av ressurser. Dette reduserer energibruk, materialbruk, transport og avfall – og dermed også kostnadene. Vi tror derfor at miljø og økologi kan gå hånd i hånd med økonomi.

Tre viktige dimensjoner spiller sammen i begrepet bærekraft: økologi, økonomi og sosiale faktorer. Det er vår ambisjon at vi gjennom vår planlegging og utforming av bygninger og steder oppfyller alle disse tre kvalitetsmålene.

BREEAM-NOR skaper merverdi

BREEAM-NOR er i sin struktur og tenkning ikke løsningsbeskrivende, men resultatkrevende. Det innebærer at alle som planlegger et bygg med en god BREEAM-standard, vil måtte drive en betydelig grad av innovasjon for å møte kravene. Verktøyet er med andre ord et godt klassifiseringsverktøy i tillegg til at det fremmer innovasjon.

Ved å la Rambølls BREEAM-NOR-akkrediterte personell hjelpe deg og ditt prosjekt vil du oppnå

  • profesjonell miljøoppfølging
  • et bærekraftig bygg med mer gjennomtenkte løsninger og bedre inneklima og miljøprofil enn konvensjonelle bygg
  • en trygghet for at du og din leietaker får det du betaler for
  • et godt grunnlag for høyere leieinntekter og høyere pris ved videresalg enn konvensjonelle bygg
  • en sunn byggeplass med høy produktivitet
  • en strømlinjeformet og forutsigbar prosess

Miljøsertifisert etter ISO 14001

Rambøll i Norge er miljøsertifisert etter ISO 14001. Dette er en standard for miljøstyringssystem (analogt med kvalitetsstyringssystem i ISO 9001). Miljøstyringssystemet er nå integrert i vårt kvalitetssystem. Systemet omfatter systemoppfølging i virksomheten med henhold til myndighetskrav, miljøaspekter, miljøpolitikk, miljømål, sjekklister, kompetansebehov og organisasjon.

Flerfaglig satsing på energi og miljø

Med finansiering fra Rambøll Fonden har Rambøll nedsatt en flerfaglig prosjektgruppe som i samarbeid med SINTEF og internasjonale Rambøll-eksperter har som oppgave 

  • å kartlegge gode referanseoppdrag der det har vært fokus på gode energi- og miljøløsninger
  • å utvikle kompetansen vår for eksempel innenfor bruk av termisk masse til passiv oppvarming og kjøling
  • å utvikle prosjekteringsverktøy innenfor temaet og å spre resultater både internt og eksternt

Rambølls arkitekter er involvert i dette forskningsprosjektet og har deltatt i erfaringsseminarer.

Relaterte tjenester

Miljøstyring


Referanseprosjekter innen miljø og bærekraft

Rambølls arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere har gjennomført en rekke energi- og miljøprosjekter og har et bevisst forhold til bærekraft, energibruk og miljø. Flere av våre prosjekter er presenter på NAL Ecobox prosjektdatabase.

Bolig og byutviklingsprosjektet Georgernes Verft, Bergen

Boligprosjektet Georgernes Verft for Bergen og omegn boligbyggelag er et annet kjent prosjekt Rambøll har vært arkitekter for og der miljøløsninger har vært i fokus. I dette prosjektet er det spesielt avfallsbehandling og kvaliteter knyttet til utemiljø som har fått mest oppmerksomhet. 
Prosjektpresentasjon på NAL Ecobox prosjektdatabase.
Prosjektet ble tildelt Norske Boligbyggelags Miljøpris 2003.

FN-Huset/GRID i Arendal

I Arendal har A7 Arkitekter (nå Rambøll) vært arkitekter for det profilerte FN-Huset/GRID for totalentreprenør Skanska. Dette er et rehabilitert kontorbygg fra 60-tallet gjennomført med klimanøytrale, bærekraftige og energi-effektive løsninger (100 kWh/m2/år). Bygget har blant annet med doble glassfasader (boksfasader) og integrerte solfangere. 
Prosjektpresentasjon på NAL Ecobox prosjektdatabase.
Les mer på GRID sine hjemmesider.

Damsgårdsundet – Urban transformasjon

Rambølls arkitekter utgjør en av fire arkitektgrupperinger som sammen med Bergen og omegn boligbyggelag har utarbeidet Kvalitetsprogram og utbyggingsplan knyttet til transmisjon av den tidligere industribydelen ved Damsgårdsundet. Dette omfatter både lavenergi- og passivhus, og en rekke andre ambisiøse miljøtiltak knyttet til programmet ”Ny energi langs Damsgårdsundet”, der også Bergen kommune er aktiv part.
Prosjektpresentasjon på NAL Ecobox prosjektdatabase.

Lavenergihusene Skadberg Sør i Sola

Prosjektet var et av de første lavenergiprosjektene i Norge. Gjennomføringen var et pilotprosjekt i samarbeid med NBI og var referanseprosjekt i Byggforsk sin bok “Anvisning om energieffektive løsninger i småhus”.
Prosjektpresentasjon på NAL Ecobox prosjektdatabase


Lavenergiboliger Lilletvedt i Fana

Prosjektet på Lilletvedt i Fana omfatter 33 rekkehus og leiligheter organisert som et skjermet tunanlegg med gode utearealer. Dette var det første fullførte lavenergiprosjektet i Bergen. Anlegget var vinnerprosjekt for Nexi Bygg i prosjektkonkurranse arrangert av Bergen Tomteselskap.
Prosjektpresentasjon på NAL Ecobox prosjektdatabase.


Passivhus Storhilderen

I samarbeid med Husbanken, Høgskolen i Bergen og SINTEF er et tverrfaglig Rambøll-team nå i gang med planlegging av 8 boliger med passivhusstandard for en lokal utbygger. Prosjektet har fokus på energidesign, nullutslipp og innemiljø. Prosjektet ble presentert på konferansen Passivhus Norden i Gøteborg 27-29. april 2009.
Last ned innlegg fra Steinar Anda i Husbanken her: Passivhus Storhilderen

Universell utforming

Universell utforming inngår som en del av bærekraftens sosiale dimensjon. Sosial bærekraft forutsetter et samfunn som er godt for alle og som integrerer alle, ikke minst barn, eldre og funksjonshemmede. Bygg og uterom som er utformet universelt fra starten vil ha en sjanse for lengre levetid uten behov for endringer. Universell utforming krever solid kvalitet, det vil si lang holdbarhet, som er god økologisk bærekraft.Universell utforming av kollektivfasiliteter

Oppdraget var todelt, der første del omfattet utarbeidelse av et handlingsprogram for opprusting av kollektivterminaler i Hordaland og andre del var et pilotprosjekt for stasjoner og holdeplasser på strekningen Voss-Bergen-Flesland. I prosjektet ble det gjennomført registreringer av tilstand på terminaler, stasjoner og holdeplasser. Videre ble det foreslått tiltak og satt opp budsjett for gjennomføring av opprusting. Arbeidet var grunnlag for Hordaland Fylkeskommunes søknad om tildeling av BRA-midler for 2007.

Tangen –Ny bydel i Kristiansand

Grønn_Strek landskapsarkitekter (nå Rambøll) har vært ansvarlig for utarbeidelse av utomhusplan for den nye bydelen i Kristiansand. I planarbeidet har hovedfokus vært å utforme en ny bydel med universell utforming som førende premiss i formgivingen.
Prosjektpresentasjon på NAL Ecobox prosjektdatabase.

Referanseliste

FN-huset

FN-huset

FN-huset er et bærekraftig bygg med energieffektive løsninger for belysning, oppvarming og ventilasjon. Huset er kun bygd av materialer som kan resirkuleres.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no