Arealplanlegging og analyse

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Arealplanlegging er et stort fagområde som spenner fra overordnede analyser til detaljplaner for mindre, avgrensede områder. Rambølls planleggere tilbyr rådgiving og prosessbistand og utarbeider alle plantyper i henhold til plan- og bygningsloven, som kommuneplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger. Andre oppgavetyper er analyser og utredninger knyttet til ulike tematiske planer, byutvikling og stedsanalyser, mulighetsstudier og eiendomsutvikling.

Våre oppdragsgivere er fylkeskommuner og kommuner, private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere.

Planleggingen skal bidra til å utvikle samfunnet slik at viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper blir ivaretatt innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.

Rambøll tilbyr planleggingstjenester over hele landet. Planmiljøet i Rambøll er lokalt organisert enten som egne planavdelinger eller knyttet til våre arkitekt-, landskapsarkitekt- eller samferdselsavdelinger. Miljøet er sammensatt av personer med bred og variert fagbakgrunn, med både sivilarkitekter, landskapsarkitekter, jordskiftekandidater, geografer , samfunnsvitere, sivilingeniører og ingeniører. Arkitekt-, landskapsarkitekt- og arealplanmiljøet i Rambøll teller samlet over 150 personer.

Gjennom Rambølls tverrfaglige struktur og store nettverk nasjonalt og internasjonalt , kan vi i planoppdragene trekke på kompletterende kompetanser knyttet til fagområder som arkitektur, landskap, eiendomsutvikling, kart/mapping, miljø, geoteknikk, VAR, logistikk, trafikk og veg.


Fagavdelinger arealplanlegging og analyse

Oversikt over kontaktpersoner innen arealplanlegging og analyse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no