Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Operahuset i Oslo

Operahuset er det største kulturbygg oppført i Norge siden Nidarosdomen og fremstår som et nasjonalt symbol. Det blir regnet som et av de mest kompliserte byggverk oppført i Europa.

Flom- og overvannsstrategi for Oslos nye bydel

Rambøll har utredet tekniske løsninger for håndtering av flom og overvann i den planlagte nye bydelen Gjersrud-Stensrud i Søndre Nordstrand i Oslo.

Martodden – miljørådgiving

I Nordviken på Martodden skal tidligere industriområde og jordbruksområde transformeres til boliger, barnehage og grøntområder. Hamar kommune har som forurensningsmyndighet et sterkt fokus på kartlegging og opprydding i forurenset grunn. Rambøll har bistått med dette viktige arbeidet.

Klimautfordringen skaper problemer for vannverk

I Flesberg flyttes drikkevannsforsyningen bort fra Lågen. Rambøll har etablert nye brønner langt fra flomsonen.  

Lerkendal hotell, kontor og kongressenter - Geoteknikk

Rambøll har utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for bygging av hotell, kontor og kongressenter i Trondheim.

Ny overvåkningsrapport for sjøene i Rogaland

Rambøll har undersøkt den økologiske tilstanden i 18 marine vannforekomster i Ryfylke og på Haugalandet.

Vellykket eksempel på lokal overvannsdisponering

Rambøll har bistått Gran kommune med å utarbeide reguleringsplan for industriområdet Mohagen Sør. Fylkesmannen er meget godt fornøyd med hvordan klimatilpasningstiltak er ivaretatt i planen. De konkrete forslagene til løsninger av lokal overvannsdisponering (LOD) fremheves spesielt.

E18 Knapstad–Retvet

Rambøll har blant annet utredet områdestabiliteten og løst en rekke geotekniske utfordringer ved den 6 kilometer lange strekningen av E18.

Tullinkvartalet

Entra Eiendom ønsket å vitalisere Tullinkvartalet og legge til rette for at Universitetet kunne kunne samle sin virksomhet i sentrum. Rambøll utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med MAD arkitekter, og ledet den flerfaglige prosjekteringsgruppa for prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites