Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Gjennomgang og vektorisering av Drammen kommunes planarkiv

Drammen kommunes planarkiv optimaliseres. Målet er et fullstendig vektorisert planarkiv, hvor alle irrelevante planer er fjernet. Det gjør at saksbehandlere kan hente fram bedre data, planleggerne kan gjøre analyser, og publikum får bedre tilgang.

Operahuset i Oslo

Operahuset er det største kulturbygg oppført i Norge siden Nidarosdomen og fremstår som et nasjonalt symbol. Det blir regnet som et av de mest kompliserte byggverk oppført i Europa.

Hammerfest havn - miljørådgiving

For å sikre fortsatt vekst har Hammerfest kommune fokus på kvalitet, miljø, bolyst og trivsel. Rambøll har siden 2005 spilt en sentral rolle som miljørådgiver for kommunen og private utbyggere i arbeidet med å nå målsetningene.

Martodden – miljørådgiving

I Nordviken på Martodden skal tidligere industriområde og jordbruksområde transformeres til boliger, barnehage og grøntområder. Hamar kommune har som forurensningsmyndighet et sterkt fokus på kartlegging og opprydding i forurenset grunn. Rambøll har bistått med dette viktige arbeidet.

Kadettangen – miljørådgiving

Rambøll var miljørådgiver for Bærum kommune ved bygging av ny promenadebrygge på Kadettangen i Sandvika. Her har slam og forurenset sjøbunn blitt forvandlet til elvepromenade ved hjelp av stabilisering og solidifisering.

Kartlegging av utslipp fra skipsfart i norske fjordområder

Rambøll har kartlagt utslipp til luft og sjø fra skipstrafikk i tre norske fjordområder, og kommet med forslag til forbedringstiltak.

Økosystemovervåkning i kystvann - Økokyst

Rambøll utfører overvåkning av et delområde i Nordsjøen, for å innhente kunnskap om økosystemer og arter i området.

Reguleringsplan og arealplan for Mongstad

Eksisterende reguleringsplan for industrianlegget måtte revideres for å tilpasses utført utbygging, samt ta høyde for fremtidige forhold og videre ekspansjon.

Fiskåbygd Sentrum - Reguleringsplan og stedsanalyse

Rambølls arkitekter og planleggere har utført stedsanalyse for sentrumsområdet i Fiskåbygd i Vanylven på Sunnmøre, og i fortsettelsen av analysen gjennomført endring av gjeldende reguleringsplan for området.

Konsekvensutredning av reindrift på Eidkjosen

I forbindelse med regulering og utvikling av boligområde på Eidkjosen i Kaldfjord, Tromsø, har Rambøll sett på hvilke konsekvenser utbyggingen vil ha for reindriften i området.

Klimautfordringen skaper problemer for vannverk

I Flesberg flyttes drikkevannsforsyningen bort fra Lågen. Rambøll har etablert nye brønner langt fra flomsonen.  

Vellykket eksempel på lokal overvannsdisponering

Rambøll har bistått Gran kommune med å utarbeide reguleringsplan for industriområdet Mohagen Sør. Fylkesmannen er meget godt fornøyd med hvordan klimatilpasningstiltak er ivaretatt i planen. De konkrete forslagene til løsninger av lokal overvannsdisponering (LOD) fremheves spesielt.

Polarled: Banebrytende undersjøiske rørledninger krysser polarsirkelen

Prosjektet, som er ledet av Statoil, innebærer installasjon av rørledninger på havdyp helt ned til 1265 meter, noe som setter verdensrekord for dypvannsinstallasjon av 36-tommers rørledninger. Rørledningene vil bli lagt på et svært ujevnt terreng, hvor gamle isfjell har erodert havbunnen, noe som gir frie spenn på opp til 200 meter. Rørledninger vil bli installert tomme på havbunnen og fylt kort tid etter.

Deltar i Norges største mudringsjobb

Kystverket planlegger å utvide farleden i utløpet av Glomma. Rambøll bidrar med miljørådgivningen.

Lekeplass på Arendal Torg

Det tradisjonsrike Torvet i Arendal har de senere år fremstått relativt folketomt, bortsett fra i noen hektiske sommermåneder med is-spisende turister og enkelte arrangementer. Derfor ble det våren 2015 bevilget penger til en ny lekeplass for å forsøke å trekke flere mennesker dit, og Rambøll Arendal ble engasjert.

Kunst- og Designhøyskolen i Bergen

Det nye skolebygget til UiBs institutt for kunst og design har blitt et moderne og inspirerende samlingssted for kreative fag. Praktbygget er resultatet av et tett samarbeid mellom Snøhetta arkitekter, Statsbygg og Rambøll som rådgiver innen alle tekniske fag.

Speilen nærvarme

Speilen nærvarme ble kåret til «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen 2012. Rambøll har stått for komplett prosjektering av dette forbildeprosjektet.

Utredning av Arktisk energinettverk

The North Atlantic Energy Network Project undersøker hvordan isolerte energisystemer i Nord-Atlanteren kan kobles til Norge og Grønland, og skape et felles Nord-Atlantisk strømnettverk.

Jordal Amfi

Rambøll gjennomfører i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter forprosjekt for nye Jordal Amfi.

Oslo skatehall

Oslo Skatehall gir tak over hodet til hovedstadens mange skatere. Det flotte idrettsbygget er tilpasset brukerne, og er et viktig fritidstilbud til byens barn og unge.

Vestre Havn

Syd for Kvadraturen i Kristiansand skal dagens containerhavn transformeres til en ny bydel. Rambøll har deltatt i et parallelloppdrag for Kristiansand kommune, og kommet med sitt forslag til hvordan det nye området kan utvikles.

Biodrivstoff som et bærekraftig alternativ for luftfartsindustrien

Med industrialisering av kjente teknologier kan biodrivstoff utgjøre en bærekraftig strategi i den norske luftfartsindustrien innen 2025. Men det krever inntekter fra all biprodukter i bioraffineri for å gjøre strategien lønnsom, i følge Rambølls rapport.

E18 Bommestad–Sky og Farrisbrua

Rambøll binder Vestfold og Telemark sammen med det nye landemerket «Farrisbrua», og med en ny firefelts motorvei.

Gåsaparken

Rambøll har vært med å oppruste Gåsaparken, som ligger ved den ikoniske trehusbebyggelsen på Bakklandet i Trondheim. Parken er et samlingspunkt for hele bydelen, og ligger plassert langs bredden av Nidelva.

Utvikling av kollektivknutepunkt Oslo S

Rambøll bidrar i utviklingen av området rundt Oslo S, som er Osloregionens mest sentrale målpunkt og byttepunkt for reisende med kollektivtrafikk.

Flomsikring av Mjøndalen

Rambøll har utført forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

Ny E134 gjennom Kongsberg

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda.

E18 Knapstad–Retvet

Rambøll har blant annet utredet områdestabiliteten og løst en rekke geotekniske utfordringer ved den 6 kilometer lange strekningen av E18.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites