Fakkelgassgjenvinning på Syd Arne

Oljeplattform i Nordsjøen

Oljeplattform i Nordsjøen

Utslipp av hydrokarboner fra plattformer og raffinerier er en luftforurensningskilde, og det er et sterkt initiativ i industrien for å finne miljøvennlige løsninger. Ramboll Oil & Gas har betydelig erfaring på dette området, og har nylig ferdigstilt design av et fakkelgassgjenvinningssystem for Nordjsø-plattformen Syd Arne.

Konseptet for fakkelgassgjenvinning er ganske enkelt: Systemer for å unngå fakling reduserer hydrokarbonutslipp fra plattformen og øker produksjonen av gass for eksport. Det er unektelig en god ide å gjenvinne hydrokarboner i stedet for å slippe dem ut i atmosfæren via utlufting eller via fakling. Et annet incentiv for å gjenvinne fakkelgass er for mange selskaper en reduksjon i CO2-avgift.

Mer miljøvennlig håndtering av gassen

Fakkelgassgjenvinningssystemet gjenvinner prosessutslippene som vanligvis fakles ved å føre denne gassen tilbake til gassproduksjonssystemet (gjenvinningsmodus). Hvis trykket i fakkelsystemet stiger eller andre uforutsette hendelser finner sted, skiftes fakkelgassgjenvinningen over til fakkelmodus, som gjør det mulig å fakle nødutslipp sikkert. Utslipp av gassen uten først å antenne den er mye mer miljøskadelig.

Ved drift i gjenvinningsmodus, lukker en hurtigvirkende ventil veien til fakkelen. Gassen som skal gjenvinnes ledes tilbake til det eksisterende gasskomprimeringssystemet og reintroduseres, fortrinnsvis der prosesstrykket er lavest. En trykkøkningsenhet – med andre ord en kompressor – kan være nødvendig for å nå driftstrykket ved tilkoblingspunktet til gasskomprimeringssystemet.

For Syd Arne-prosjektet ble en ejektor installert som trykkøker for å nå driftstrykket ved tilkoblingspunktet til gasskomprimeringssystemet. Systemet for å unngå fakling inkluderer en nitrogengenerator der nitrogenet brukes til å tømme fakkelen når denne er slukket.

Forhindrer farlige situasjoner

Hvis trykket i gassgjenvinningssystemet stiger på grunn av en uforutsett hendelse, åpnes den hurtigvirkende ventilen øyeblikkelig og gjenoppretter veien til fakkelen, som tennes umiddelbart slik at gassen brennes. På Syd Arne ble en sekundær trykkbeskyttelsesenhet – en sprengskive – installert samtidig med den hurtigvirkende ventilen, slik at gassen kan slippe gjennom dersom ventilen skulle svikte.

I forkant av den detaljerte design, hadde Rambøll utført diverse prosess- og sikkerhetsstudier for å sørge for at sikkerhetsfunksjonene som var tenkt installert var tilstrekkelige til å beskytte plattformen mot potensielt farlige situasjoner.

Fra prosjektering til idriftssettelse

Rambøll håndterte hele kontrakten for detaljprosjektering. Kontrakten inkluderte også innkjøp av alt utstyret som ble installert. Systemet ble installert i 2011-2012 og satt i drift i oktober 2012. Hess Denmark er operatørselskap på plattformen.

Siden idriftsettelse har systemet fungert hele tiden. Og som forventet har veien til fakkelen blitt åpnet ved tilfeller av høyt trykk uten at produksjonen har blitt påvirket.  

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites