Slakteriet i Florø

Slakteriet i Florø

Slakteriet i Florø

Kontakt

Bård Sandberg

Bård Sandberg

Senior prosjektleder
T: +47 406 06 506

Våre tjenester

I en havnasjon som Norge, blir det stadig viktigere med bærekraftige løsninger gjennom hele verdi-kjeden i fiskerinæringen. Rambøll bistår nå Slakteriet og KMC Properties i arbeidet med planlegging og bygging av en ny fabrikk for slakting og filetering av fisk, med mål om at den skal bli den mest moderne og miljøvennlige av sitt slag. Det nye slakteri- og fileteringsanlegget vil være strategisk plassert i Florø.

Rambøll har lang erfaring og vesentlig kompetanse innen industri, blant annet fra andre mottak- og prosesseringsanlegg for fisk. Våre referanser og muligheter for å kunnskapsoverføring gjorde at vi fikk tilliten som rådgiver for prosjektet. Rambøll har blant annet bistått med sin ekspertise gjennom en oppdatert forstudie i tett dialog og forankring mot ledelsen i Slakteriet. Vi bistår også med å utarbeide konkurransegrunnlag for alle kontrakter, og er byggherrerådgiver for bygg, prosess og støttesystemer underveis i prosjektet. KMC Properties AS er framtidig eier av bygg og tomt, mens Slakteriet AS som leietaker er eiere av alle produksjonsmidler. Arkitekt Øystein Thommesen AS har vært byggherrens arkitekt fram til byggefase, mens LINQ AS skal stå for oppfølging på byggeplass.

Investerer tungt i moderne teknologi for produktivitet og bærekraft

Slakteriet investerer stort i maskiner og utstyr til anlegget. Robotteknologi og automasjonsløsninger vil sørge for et topp moderne slakteri, og slaktekapasiteten til Slakteriet vil kunne økes med opptil 250 prosent. Arbeidskraftkostnadene til Slakteriet skal gjennom prosjektet reduseres betydelig, målt fra dagens nivå til det nye slakteriet er i drift. Gjennom sterkt reduserte driftskostnader per enhet vil også konkurranseevnen styrkes. Fabrikken skal levere alle varianter av produkter av laks, ørret og torsk, og kjøle- og innfrysingskapasiteten til Slakteriet skal også økes betydelig.

Anlegget vil ha en klar miljøprofil, som Rambøll har bistått med å ramme inn med vår kunnskap om tekniske valg. Noen av løsningene som skal være med å sikre miljøprofilen, er energiproduksjon med solceller, smart energistyring av frys&kjøl, gjenvinning av spillvarme samt utnyttelse av hele fisken. Dette vil muliggjøre en betydelig miljøforbedring i form av redusert energiforbruk og utslipp til sjø og luft. Tiltakene er med på å underbygge Slakteriets strategiske mål om å jobbe mot klima-nøytralitet innen 2030, og aktivt bidra til at Norge og sjømatnæringen når sine klimamål.

Med ambisiøse mål for både produktivitet og bærekraft som møter framtidens behov, skal det nye slakteriet i Florø bli det foretrukne slakteriet på Vestlandet. 

Prosjektet er fortsatt på planleggingsstadiet, med planlagt byggestart i første kvartal 2023. Slakteriet skal etter planen stå klart i løpet av høsten 2024. 

Tjenester levert:

  • Oppdatert forstudie med tekniske og økonomiske vurderinger av prosjektet
  • Utarbeiding av tilbudsgrunnlag i totalentreprise for Prosess-utstyr, Støttesystemer, Bygg og Scada/SD-anlegg
  •  Bistand kontrahering av alle kontrakter
  • Bistand i byggefase (prosjektledelse og fagrådgivning)

 

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites