Skagerak energi - nytt hovedkvarter

Skagerak energi

Skagerak energi

Kontakt

Siri Luise Rørholt

Siri Luise Rørholt

Specialist manager
T: +47 905 54 186

For et av Norges største kraftselskap har det vært viktig å være forankret lokalt. Hovedkvarteret for Skagerak Energi er «sydd inn» i sentrumskjernen i Porsgrunn. Å innplassere Telemarks største kontorbygg inn i et eksisterende småskala gatestruktur har vært en spennende faglig utfordring.

 

Å tolke og forstå omgivelsene og byens premisser var suksess- formelen for å skape et prosjekt som gir identitet og skaper lokal tilhørighet for selskapet samtidig som det fremstår som et åpent hus som gir noe tilbake til byen og innbyggerne.

Utfordringen til oss som arkitekter var klar:
• Å gi anlegget en tydelig identitet som gjenspeiler selskapets verdier
• Vise Skagerak som et samlet og fremtidsrettet konsern
• Signalisere kvalitet, kompetanse og troverdighet
• Gi bevisste signaler omkring klima og miljø
• Tegne et bygg som inspirerer til samspill med byen

Skagerak Energi sin kapital er basert på vannkraft. Visjonen ble tidlig meislet ut. Huset skal gjenspeile det Skagerak Energi har vokst ut fra: Vannets ferd gjennom det norske grunnfjellet.

Derfor er det brukt stein, glass og stål som materialer for å illustrere vann og fjell.
Balansen og kontrasten mellom elementer av high tech, vann og det norske grunnfjellet gjennomsyrer også innvendig materialbruk og innredning i bygget. Materialene understreker det nordiske uttrykket med stein, lyst treverk, hvite vegger og mye glass.

 

Tilpasning til bystrukturen

Byggets skulpturelle utforming danner en bevegelse som stiger fra tre etasjer mot Storgaten, og ender opp med et fem etasjers fossefall mot Sverresgate. Den avlange bygningsstrukturen følger kvartalsstrukturen. Glassfasader kommer i forlengelsen av åpne byrom og tverrgater og gir siktlinjer gjennom bygget. Det åpne og inviterende inngangspartiet henvender seg mot hovedgaten og elva og det nye kultur- kvartalet som etableres på nabotomten. Den romslige vestibylen er arrangert som et bruksrom som i tillegg til bruk ved firma-arrangementer også kan brukes som arena for kulturarrangementer i byen.

 

Integrering av passive energielementer
Skagerak Energi lever av å selge strøm. Likevel har det hele tiden vært et mål å utvikle et energi- sparende bygg, og det er derfor utstrakt bruk av passive elementer, som orientering, solfanging, isolasjon, og
tekniske løsninger innen belysning, oppvarming, luftbehandling og solavskjerming.

 

Organisasjonsutvikling og brukermedvirkning
Flytting og samlokalisering av Skagerak Energis mange ulike avdelinger og selskaper til ett nytt bygg har samtidig vært et viktig organisasjonsutviklings- prosjekt for Skagerak Energi. Rambøll har som interiørarkitekt vært en sentral aktør i denne prosessen. Det har vært en omfattende brukerprosess med fokus på å kartlegge behov og implementere nye løsninger. Skagerak energi skulle transformeres til et åpent, transparent og framtidsrettet konsern.

Interiør og arbeidsplassutforming
«Vannet som renner gjennom bygget» har også vært struk- turerende element for byggets interiør og indre organisering. «Vannet» er kommunikasjons- aksen i bygget. Alt som aktiverer samspill mellom avdelinger og mennesker er lagt ut i denne vannsonen, som møtesteder, kaffestasjoner og kunst. Arbeidsarealene er tilrettelagt for en moderne, åpen og innovativ bedrift med møteplasser, kafe og samtale- soner for uformelle møter. Bygget er dimensjonert for 350 arbeidsplasser fordelt på 60% landskap og 40% cellekontor. Kontorsonene er rendyrket som effektive arbeidssoner med arealeffektive 10,5 m2 pr arbeidsplass i sonene med primært kontorlandskap. Bygget har satt av generøse arealer til fellesfunksjoner og ulike støttefunksjoner.

Kunstprosjekt
Rambølls interiørarkitekt har hatt prosjektledelse for byggets kunstnerisk utsmykking. Dette har vært et omfattende prosjekt med 9 involverte kunstnere, både lokale og internasjonale. Kunstprosjektet var en del av organisasjons-utviklingen og hadde som mål og understøtte selskapets verdigrunnlag.

 

Rambølls rolle
Rambøll har vært arkitekt for bygget fra ide- og skissekonsept (den gang Arken AS) til detalj- prosjektering, oppfølging og detaljering for totalentreprenør. I konseptfasen samarbeidet vi sammen med Dyrvik arkitekter, som er arkitekter for kultur- bygget på nabotomten. Rambøll har som interiørarkitekt hatt ansvar for brukerprosess, arbeidsplassutforming. 
 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites