RV555 Kolltveit - Storavatnet

Sotrabrua

Sotrabrua

Kontakt

Venche Rørtveit

Venche Rørtveit

Avdelingsleder veg - senioringeniør
T: +47 932 68 073

Mellom Sotra og Bergen var det stort behov for bedre transportkapasitet og fremkommelighet. Oppgraderingen av RV555 har vært et viktig ledd for å få til dette.

Rambøll har utarbeidet reguleringsplan for en firefelts veistrekning på Riksvei 555 mellom Sotra og Bergen. Strekningen er på ca 9,5 km, og går mellom Kolltveit i Fjell kommune og kryssområdet ved Storavatnet i Bergen. Reguleringsplanen inneholder løsninger for både veisystem, kollektivsystem og gang/sykkelveinett. Det omfatter vei både i og utenfor tunneler, og flere broer. En av disse broene får fire felt.

Kommunedelplanarbeidet i forkant av reguleringsplanen har vært svært krevende, og forarbeidet har pågått i flere år. For å konkretisere planene ble det utarbeidet 3D visningsmodeller og en egen presentasjonsfilm.

Årsaken til at strekningen ble prioritert er at det opprinnelige veisambandet var en tofelts vei med varierende standard på strekningen. Kapasitetsgrensen på veien var nådd, og i rushtidene var det kø og forsinkelser hver dag.

Statens vegvesen hadde ønske om å legge tilrette for et effektivt og sikkert samferdselsanlegg for alle transportgrupper. Anlegget tilrettelegger for å kunne oppnå mål om at mest mulig av fremtidig transportbehov kan løses ved hjelp av kollektivtransport og gang-/ sykkeltransport.

Se Statens vegvesen sin infofilm om Rv. 555 og Sotrasambandet her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites