Regional havstigning Torvet

En stigning av havnivået på Vestlandet, som generell heving på permanent basis, og i kombinasjon med ekstreme periodiske variasjoner, vil forsterke de negative skadevirkninger vi allerede opplever som følge av tidvis ekstremt høye tidevannsforhold.

I Bergensområdet vil slik fremtidig endring av havnivået ha konsekvenser i hele strandsonen. Det indre havnebasseng inneholder en del av våre mest verdifulle historiske minnesmerker. Det indre og ytre havnebasseng inneholder i tilegg betydelige økonomiske aktiviteter og boligområder og det planlegges videre utbygging. 

Det prosjekt som nå er gjennomført har adressert følgende utfordringer: 

  1. FNs Klimapanel har skissert forskjellige globale scenarioer for endring i havnivå som følge av klimaendringer. Hvilke mulig utvikling av havnivået på Vestlandet, periodisk eller permanent, kan skisseres dersom disse globale senarioer legges til grunn?
  2. Hvilke tekniske muligheter finnes for å motvirke skadevirkningene av en generell eller tidvis økning av havnivået i Bergensområdet?

Rambøll har bidratt med deltakelse i ingeniørgruppen og rapportkoordinering.


English

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites