Regional varmeplan Stavanger

Stavanger

Stavanger

Rambøll har på oppdrag av Greater Stavanger AS utarbeidet en rapport som ser på energiløsninger og energieffektivisering i sammenheng med geografisk beliggenhet.

Mange av de grep som er avgjørende for å kunne oppnå målene for redusert klimagassutslipp, krever løsninger som går på tvers av kommunegrensene. Rambøll har på oppdrag av Greater Stavanger AS utarbeidet en rapport hvor potensialet for effektivisering i eksisterende bygningsmasse, samt energiløsninger i nye bygg og anlegg, blir vurdert i sammenheng med geografisk lokalisering og tilgjengelige energiløsninger. Planen er utarbeidet som et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og Bybåndet Sør.

Energiplanen tar høyde for befolkningsvekst

I planen gis et oversiktsbilde over dagens energibruk, og basert på forutsetninger om blant annet befolkningsvekst, vekst i næringsareal og utviklingen med henhold til byggeforskrifter, er energibruken framskrevet mot 2040. Det er utviklet en modell ved hjelp av verktøyet LEAP hvor effekter av ulike scenarioer slår ut.

Kommunene som har deltatt i samarbeidet vil bli oppfordret til å slutte seg til denne, og følge den opp i sitt kommunale planarbeid. Planen gir også overordnede føringer for infrastruktur som anbefales fulgt opp av Lyse og andre relevante aktører.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites