Ras Statland

Kontakt

Rolf Helge Røsand

Avdelingsleder geoteknikk
T: +47 932 80 210

Rambøll har utført grunnundersøkelser og vurdert sikkerhet, stabilitet og sikring av området etter et ras med påfølgende flodbølge.

På ettermiddagen onsdag 29.01.2014 gikk det et stort undersjøisk ras i Sagvika på Statland i Namdalseid kommune. Raset er beregnet til å ha et volum på 300 – 350 000 m3, og det førte til en stor flodbølge som slo inn over land og medførte store ødeleggelser på et industribygg, naust, flytebrygger, veg, kai og generelt i strandsonen. Raset medførte også brudd i vannforsyningen til et settefiskanlegg.

Sagvika ligger ved utløpet av Statlandelva, og massene bærer preg av å være elveavsatte avsetninger av hovedsakelig silt og sand, og med et leirlag ned mot fjell/morene.  Det er stedvis påvist betydelig mektighet av utfylt treflis fra den tiden da det var sagbruksvirksomhet i Sagvika.

Etter at raset gikk er det utført ny sjøbunnkartlegging som viser omfang av raset. Det er utført nye grunnundersøkelser, som sammen med tidligere undersøkelser og sjøbunnkartlegging, gir grunnlag for vurdering av sikkerheten for gjenstående områder som ikke har rast ut og for vurdering av nødvendige tiltak for sikring av området.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites