Bærekraftig drivstoff til luftfart

Våre tjenester

I en rapport utarbeidet for en samlet norsk luftfartsbransje har Rambøll sett på mulighetene for å innføre biodrivstoff til fly på norske flyplasser. Funnene viser at et utslippskutt på 30 prosent fra flytrafikk er mulig innen 2030.

For å redusere klimagassutslippene fra luftfart er det avgjørende å bytte ut fossilt drivstoff med bærekraftig biodrivstoff. Dette er også mulig i praksis, viser rapporten Rambøll har utarbeidet for Avinor, SAS, Norwegian og NHO Luftfart, i samarbeid med Vista Analyse og Sintef. Målet med rapporten har vært å undersøke tilgangen på bærekraftig råstoff og nye, sertifiserte produksjonsteknologier. I tillegg har det vært viktig å se på hvordan overgangen til biodrivstoff på norske flyplasser kan skje i praksis.

Kan erstatte 30 prosent av fossilt drivstoff
Rapporten viser at opptil 30 prosent av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030, noe som også vil kutte utslippene med 30 prosent. Forutsetningen at offentlige virkemidler legger til rette for utviklingen.
- Vi har teknologien og råvarene som skal til for å produsere og ta i bruk biodrivstoffet, men foreløpig er ikke biodrivstoff til luftfart konkurransedyktig på pris, sier Linn Helland, divisjonsdirektør for Rambøll Energi i Norge.
- Skal man få til en skikkelig satsing på produksjon av biodrivstoff i Norge er man avhengig av at politikere og myndigheter tilrettelegger gjennom gode økonomiske incentiver.

To mulige løsninger
I rapporten skisseres det hvordan dette kan løses i praksis. Et alternativ er at avgifter fra flyselskapene kan gå til et eget fond, som alle flyselskapene også må være medlem i. Fondet dekker kostnadene ved å ta i bruk biodrivstoff, og produsentene selger deretter det bærekraftige drivstoffet på kontrakter inngått enten med flyselskapene, eller med fondet direkte. Et annet alternativ er at fondet kan utlyse anbudskonkurranser og oppnå betydelige stordriftsfordeler.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites