Økosystemovervåkning i kystvann - Økokyst

Kontakt

Tom Jahren

Avdelingsleder Havmiljø, økologi og sedimenter
T: +47 917 59 106

Rambøll utfører overvåkning av et delområde i Nordsjøen, for å innhente kunnskap om økosystemer og arter i området.

Programmet «Økosystemovervåkning i kystvann - Økokyst» har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. Overvåkningen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og partikler på et tidlig stadium. Overvåkningen av kysten er delt inn i ni ulike delprogrammer (DP) etter økoregioner. Rambøll gjennomfører overvåkning for delområde Nordsjøen Sør.

Økokyst skal dekke inn den nasjonale basisovervåkingen i henhold til Vannforskriften, og skal danne grunnlaget for utvikling av klassifiseringssystemet. Programmet omfatter både trendovervåkning, overvåkning områder med utfordringer knyttet til ulike typer påvirkninger, og overvåkning av mindre påvirkete referansestasjoner.

Omfattende undersøkelser
I alle delprogrammer inngår undersøkelser på hardbunn, bløtbunn og i vannmassene. Undersøkelsene på hardbunn og bløtbunn rullerer med prøvetaking hvert tredje år. Undersøkelsene av vannmassene inkluderer suspendert stoff, næringsalter, silikat, oksygeninnhold og sjiktning, og skal gjennomføres 12 ganger i året. Hydrografistasjonene har årlig gjentak. I DP Nordsjøen sør skal undersøkelsene gjennomføres i Boknafjorden og Jøsenfjorden.

Resultatene klassifiseres iht. vannforskriften og det utarbeides en rapport etter mal fra Miljødirektoratet. Denne ser på trender i områder og vurderer og prøver å forklare eventuelle endringer i vannforekomstene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites