Nova Sea - Ny fabrikk for slakting og foredling av laks og ørret

Nova Sea - Lovund

Nova Sea - Lovund

Kontakt

Bård Sandberg

Bård Sandberg

Senior prosjektleder
T: +47 406 06 506

Våre tjenester

Dagens slakteri på Lovund har utnyttet sin kapasitet til det maksimale. For at Nova Sea skal kunne håndtere eget slaktevolum i årene fremover, og i tillegg ha mulighet til å prosessere fisk for andre aktører, skal det nå bygges nytt anlegg for slakt og videreforedling av laks på øya. Fra oppstart vil det nye slakteriet kunne håndtere over 500 tonn slaktefisk per døgn, men bygget vil konstrueres slik at det med enkle grep kan tilpasses en høyere produksjon i framtiden.

Nova Sea sin kjennskap til Rambølls kompetanse gjorde at vi ble engasjert fra prosjektet var på idé-stadiet og til prosjektet skulle realiseres. Fra tidligfase har vi bistått som byggherrerådgiver og blant annet rådført byggherre med å velge alternativ gjennom mulighetsstudiet og valg av kontraktstrategi.

Rambøll har bistått med alle fagdisipliner med unntak av arkitekt, som er utført av arkitekt Øystein Thommesen AS. 

Godt samarbeid for å møte kundens behov

For Rambøll har det vært viktig at vår rådgivning har solid og grundig forankring i Nova Sea sin organisasjon, og arbeidet er derfor utført i tett dialog og samarbeid med ledelsen i Nova Sea. Blant annet har vår rådgivning vært rettet mot å nå Nova Sea sine ønsker om økt fleksibilitet og effektivitet i slakteprosessen, som skal bidra til reduserte produksjonskostnader. På sikt vil også større produksjons-hastighet, økt automatiseringsgrad, effektiv internlogistikk og prosessflyt bidra til kostnadsreduksjon. Verdiskapningen vil økes gjennom videreforedling, innfrysningskapasitet og ny biprodukt-håndtering. 

Vil gi positive effekter både lokalt og globalt

Et lokalt fokus har stått sentralt i prosjektet hele veien, og det har derfor vært viktig for Nova Sea å ha dialog og samarbeid med kommunen, berørte naboer og andre interessenter. I tillegg leveres en rekke varer og tjenester både direkte og indirekte til Nova Sea sitt prosjekt fra lokale firmaer rundt om på Helgeland. Satsingen på slakteriet på Lovund er også viktig for å videreutvikle næringslivet på Helgeland og for å sikre attraktive arbeidsplasser i lokalmiljøet i mange tiår fremover. 

Nova Sea ønsker også å gjøre sin del for å nå FNs globale bærekraftsmål. Nova Sea har derfor en klar bærekraftstrategi og et ønske om å være blant landets mest klimavennlige oppdrettsselskap. I prosjektet har Rambøll bistått med å avstemme Nova Sea sine bærekraftsmål mot spesifikke miljøkrav. Blant annet utarbeides det klimagassregnskap for prosjektet, og større investeringer i bygg og produksjonsutstyr vurderes i tråd med EUs taksonomi. Det er også utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) som fungerer som prosjektets miljøledelsessystem, med formål om å konkretisere hvordan lovpålagte og prosjektspesifikke miljømål og krav ivaretas i prosjektet. 

Byggefasen startet vinteren 2022 med etablering av tomt på 45dA. I løpet av høsten 2022 vil det også bli bygget kai i tilknytning til ny tomt. Byggestart for slakteriet er planlagt våren 2023 og med ferdigstilling av hele prosjektet i Q3 2025.

Tjenester levert:

 

  • Mulighetsstudie med vurdering av 4 ulike prosjektalternativ.
  • Bistand reguleringsplan for industriområde.
  • Forprosjekt med tekniske og økonomiske vurderinger av prosjektet samt økonomisk usikkerhetsanalyse med anbefaling av samlet investeringsramme.
  • Utarbeiding av tilbudsgrunnlag i totalentreprise for Prosess-utstyr, Støttesystemer, Bygg og Scada/SD-anlegg. I tillegg er det utarbeidet konkurransegrunnlag for tomteopparbeiding og for kaikonstruksjoner.
  • Bistand kontrahering for alle entrepriser.
  • Bistand i gjennomføringsfasen som byggherrens rådgiver.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites