Flomsikring av Mjøndalen

Rambøll har bidratt med forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

Rambøll har bidratt med forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

Rambøll har utført forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen. 

Mjøndalen skal sikres mot 200-årsflom. Et område på 0,4 km2 og lengde på 1,8 km langs Drammenselva utredes og planlegges med tanke på flomsikringstiltak. Arbeidene innebærer forprosjekt med flomanalyser, planlegging av flomsikringstiltak og nytte-/kostanalyser. Det skal utarbeides detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.

Når 200-årsflommen inntreffer, vil store deler av Mjøndalen komme under vann. For å sikre mot dette har Rambøll vurdert ulike flomsikringskonsepter, med voll, mur og heving av veger. Samtidig er det skissert løsninger for å oppgradere området langs elva som tur- og rekreasjonsområde og skjerming mot E134. Løsningene skal avklares og implementeres gjennom en detaljregulering, hvor tiltaket også konsekvensutredes. Viktige tema er blant annet beredskap og ulykkesrisiko, landskap og estetikk, støy, tilgjengelighet til uteområder og anleggsperioden. I planarbeidet er det lagt opp til god dialog med befolkning og myndigheter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites