Martodden – miljørådgiving

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: 950 80 010

I Nordviken på Martodden skal tidligere industriområde og jordbruksområde transformeres til boliger, barnehage og grøntområder. Hamar kommune har som forurensningsmyndighet et sterkt fokus på kartlegging og opprydding i forurenset grunn. Rambøll har bistått med dette viktige arbeidet.

Hamar kommune med både sentrumsområder og tilgrensende nærområder er i sterk vekst. En rekke større boligprosjekter er under planlegging og oppføring. Som mange andre steder i landet finnes det områder i Hamar – med flott beliggenhet – som er tidligere benyttet til industrivirksomhet. Kommunen har planer klare for å gi disse områdene tilbake til byens befolkning i form av utvikling av boområder, friluftsområder og lekeområder. Martodden er ett av disse.

Ivaretar miljøbehovene og myndighetskrav

Hamar kommune har fokus på miljø i sine prosjekter. Rambølls tilnærming i miljøprosjekter, med stort fokus på en trinnvis prosjektgjennomføring som hele tiden tar hensyn til miljøbehovene, myndighetskrav og kundens behov, passet meget godt til Hamar kommunes miljømål. Vi bisto derfor utbygger med historisk kartlegging, miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurderinger, tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn og oppfølging av utførte tiltak.

Rambølls engasjement på Martodden startet som et lite og enkelt oppdrag med en historisk kartlegging av området med fokus på den nedlagte rektifikasjonsfabrikken. Fra dette utviklet prosjektet seg til en full undersøkelse av hele området, inkludert den tilhørende barnehagen som bygges av Hamar kommune og gang- og sykkelveien som skal legges i kulvert under jernbanen.

Bruk av overskuddsmasser ga kostnadsbesparelser og miljøgevinst

Prosjekter som gjennomføres i sentrumsnære områder og som skal benyttes av byens befolkning er gjenstand for stor oppmerksomhet. Det er derfor viktig at det velges miljøløsninger som på beste måten ivaretar naturmiljøet og klima. En av målsetningene til Hamar kommune og en av utfordringene til Rambøll, var å gjenbruke naturlige forurensede overskuddsmasser fra Martodden i andre områder under utvikling, på en estetisk og miljømessig trygg måte. Etter en grundig risikovurdering ble overskuddsmasser fra Martodden benyttet til å utvikle et gammelt grustak i nærhet av et naturvernområde og områder med rødlistearter.

Valg av denne løsningen i stedet for tradisjonell utkjøring til deponi, førte til en kostnadsbesparelse for utbygger og Hamar kommune på begge utviklingsprosjektene, fornuftig ressursutnyttelse og en miljøgevinst ved forkortet transportvei.

Bidrar med god fagkompetanse for en trygg barnehage

Hamar kommunes beslutning om å engasjere Rambøll i etableringen av den nye «grønne» barnehagen på Martodden var et direkte resultat av den faglige dyktighet og kvalitet Rambøll hadde stått for i de øvrige prosjektene i området. En "grønn" barnehage medfører strengere krav til overflatejord enn "normale" barnehager. Rambølls rådgiving i dette prosjektet har bidratt til at disse myndighetskravene er ivaretatt og at den nye barnehagen er trygg for framtidige generasjoner med små barn.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites