Lerkendal hotell, kontor og kongressenter - Geoteknikk

Kontakt

Margrete Åsmul

Sivilingeniør Geoteknikk
T: +47 950 62 147
Rambøll har utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for bygging av hotell, kontor og kongressenter ved Lerkendal stadion i Trondheim.

Hotelldelen består av 20 etasjer, i tillegg til 2 kjelleretasjer. Med en høyde på 75 m er bygget et av de høyeste i Trondheim. Kontor- og kongressdelen er bygd sammen med både hotellet og Lerkendal stadion.

Grunnforholdene på området består av oppfylte masser av pukk, siltig leire og sand over gamle rasmasser til varierende dybde. Rasmassene består hovedsakelig av fast leire med innslag av organisk materiale i dybden som en måtte ta hensyn til. Fundamentering ned til fjell var ikke aktuelt, da fjellet lå svært dypt.

Hele prosjektet er bygd på friksjonspeler, hvor hotellet er fundamentert på 39 m lange betongpeler. Den store høydeforskjellen mellom hotelldelen og kontor- og konferansedelen førte til at setninger måtte vurderes for denne sammenbyggingen for å unngå differansesetninger. Eksisterende tribune lå nært byggegropa og måtte også tas hensyn til. Denne var stor og grunt fundamentert, her ble det derfor benyttet spunt. I sammenbyggingen mellom tribune og kontor- og kongressdel ble det fundamentert på injiserte peler for å redusere setningsfaren av tribunen under peling.

Det var ønskelig å bygge på hele området parallelt for å holde planlagt fremdrift. Byggegropa var derfor stor i areal, noe som førte til at det ble en utfordring å plassere kraner. Disse måtte være store for å rekke over tomta, samtidig som at de stort sett måtte stå utenfor byggegrop på toppen av graveskråninger, hvor det var lite tilgjengelig areal.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites