Vestre Havn

Vestre havn i Kristiansand

Vestre havn i Kristiansand

Kontakt

Gjertrud Cecilie Wendt

Sivilarkitekt
T: +47 979 88 105

Syd for Kvadraturen i Kristiansand skal dagens containerhavn transformeres til en ny bydel. Rambøll har deltatt i et parallelloppdrag for Kristiansand kommune, og kommet med sitt forslag til hvordan det nye området kan utvikles.

Oppgaven inngår i kommunens forarbeid til ny kommunedelplan for Vestre havn.  Mulighetsstudiet viser et byplangrep på et overordnet nivå og med elementer fra Breeam community.
Den nye byplanen kobles sammen med eksisterende renessanseplan ved å videreføre tre av gaterommene som grønne og blå byrom. Samtidig endres retningene på de nye gatene og kvartalene, slik at den nye byplanen framstår i kontrast til eksisterende byplan. I møtet mellom de ulike retningene oppstår overraskende, forskjøvne byrom som kan danne lune oppholdssoner.

Lagmannsholmen er i dag landfast, men foreslås reetablert som holme. Planlagt cruisebåthavn på Lagmannsholmens sørside foreslås som midlertidig havn og med permanent havn i nordvest. Dette samler tung havnetrafikk i nord, mens småbåttrafikk lokaliseres omkring eksisterende kanaler rundt Gravane i sør.

Lagmannsholmen frigjøres til boligbebyggelse. Bebyggelsen i sør og øst tar utgangspunkt i eksisterende, lave bebyggelse mens høyden på bebyggelsen øker mot nord, der det i dag er høyder på opp til 12 etasjer. I tillegg til boliger i sør og næring i nord foreslås ungdomsskole og en avdeling av Universitetet med akvarium.

Det legges opp til en trinnvis utbygging som starter i sørøst samtidig som eksisterende containerhavn effektiviseres og kan bestå så lenge som nødvendig. Kjøretrafikk begrenses til to hovedgater slik at fotgjengere og syklister kan gis høy prioritet i gatebildet. Nye byrom etableres med utgangspunkt i historiske bygninger og elementer for å styrke byens historikk og gi området identitet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites