Lekelandskapet i Verdensparken

Verdensparken Oslo

Verdensparken Oslo

I lekelandskapet i Verdensparken fungerer kunsten som klatrestativer, som skal oppmuntre til oppdagelse, lek og sosialt samspill for barn og voksne. Parken er ikke bare en lekeplass, men en møteplass for hele Groruddalen.

Lekelandskap er den tredje og siste etappen i opparbeidelse av Verdenparken på Furuset. Den nordvendte gresskledde skråningen, mellom Parkouranlegget og Verdensplassen, før benyttet primært til aking om vinteren, har blitt et nytt spennende park- og lekeområde for barn og voksne.

Parkområdet ligger på tidligere jordbruksområde med leirgrunn. I overkant av 2000 m3 med stedlige leire blitt lagt ut som nye terrengformasjoner (raviner) for å skape terrengvariasjoner og romavgrensinger. Overvann i området fordrøyes mest mulig lokalt ved avrenning på terreng og i vannrenne til to regnbed med areal 320 m2.
Ideen bak utforming er at både terreng, elementer, konstruksjoner og beplanting skal innby til lek og oppdagelse for barn og voksne.

Nytt terreng former og deler parkområdet i to ulike landskapsrom. En rik opparbeidet del med bygde lekeelementer tiltenkt barn i alderen 1-16 år. Lekeområdet er Lekelandskap sitt pulserende hjerte. Det avgrenses av terrenghøyder med steinamfi og et stort regnbed beplantet med at mangfold av ulike stauder og prydgress. Lekeområdet er oppdelt i 3 adskilte organiske former, avgrenset av en 40 cm bred og solid kant av varmgrå farget granitt. Rundt og mellom lekeområdene ligger gruslagte stier med rødlig farge.

Lekeområdet inneholder særegne leke- og klatrestativer i ferrosement, spesiallaget til Lekelandskapet av kunstneren Hans Henrik Øhlers.
I tillegg inneholder lekeområdet en syv meter lang terrengsklie i stål, en stor og en liten fugleredehuske og en hengekøye i tre og tau. Lekeapparatene skal legge til rette for variert fysisk aktivitet, mestring og oppdagelse. Mellom klatreskulpturene og regnbedet ligger en møteplass med smågatesteinsdekke og to store spesiallagde benker.

I den andre delen av Lekelandskap er terrenget laget som en skålformet ravinedal for å være attraktiv for aking om vinteren. Terrengformen gir spenning i landskapet samtidig som terrenget skaper en viktig terrengbarriere mot nytt opparbeidet lekeområde og mot øvrig parkområde for å hindre påkjøring på vertikale elementer.

Gjennom parkområde er det opparbeidet gruslagte stier som forbinder området til Parkouranlegget og Verdensplassen. Hovedstien gjennom området har universell utforming.

En premiss under prosjektering var å benytte naturmaterialer og gjerne gjenbruk av stein fra kommunens lager. Det er benyttet stor grad gjenbrukte gatestein i dekker, kanter og vannrenner. i kløften mellom lekeområdet og akebakken, er det benyttet gjenbrukte flomversnblokker fra Akerselva. Amfi og sittekanter er bygd i røyken granitt. Organiske kanter rundt lekeområder er bygd i kinesisk granitt. Ny trebru inn til lekeområdet, spesialbygget sittebenk ved lekeområdet og sitteflater på steinmurflater er bygd i impregnert furu.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites