Midtfjell boligområde

Midtfjell boligområde

Midtfjell boligområde

Våre tjenester

Kommunen samarbeider med flere utbyggingsfirmaer av boliger, om utviklingen av området. Det er utarbeidet områdeplan med tilhørende konsekvensutredning og videre utarbeides detaljreguleringsplan for 1. byggetrinn.

Konsekvensutredningen skal vurdere to alternativ; ett for 600 boliger og ett for 1000 boliger i et område på ca 500 daa.

Området ligger i en tydelig overgangssone, med tettstedene Ålgård og Figgjo i dalbunnen og beitelandskap oppe i dalsiden. Stedet har en åpen topografi med klare strukturer, noe som gjør at den visuelle sårbarheten er stor. Det er foretatt en grundig analyse- og forprosjektfase der særlig landskapsanalysen er grunnlaget for å utvikle et helhetlig og robust plankonsept, bygd på land¬skapets premisser.

Det tverrfaglige planleggingsteamet består av arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanlegger. Ved at prosjektleder i planarbeidet er landskapsarkitekt, gis denne metoden og innfallsvinkelen til planlegging ekstra vekt.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites