Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten

Kontakt

Ingrid Aas Sandvoll

Ingrid Aas

Fagnettverksleder, Landskapsarkitektur
T: +47 991 04 218

Løten sentrum var delt av jernbanen, og gangforbindelsene mellom stasjon og handelssentrum på den ene siden og kommunehus og boliger på den andre siden var dårlige. Den eneste fotgjengerkulverten i sentrum var trang, uoversiktlig og lite attraktiv. Den tilfredsstilte ikke krav til universell utforming, og føltes utrygg å ferdes i.

En ny fotgjengerkryssing av Rørosbanen ble prioritert i tematisk kommunedelplan for tettstedet i 2010 (Rambøll). I 2013 fikk Rambøll oppdraget med regulere og prosjektere den nye kryssingen. Sammen med L2 arkitekter ble en rekke alternativer utredet. Etter politisk behandling ble en ny gangkulvertløsning nær dagens kulverttrase valgt.

Trygg ferdsel
Målet med den nye fotgjengerkryssingen var å skape et anlegg som føles trygt og attraktivt å ferdes i, og at anlegget skal oppleves som et parkanlegg i sentrum.

For å gjøre anlegget åpent, oversiktlig og lyst ble den nye kulverten gjort så kort som mulig. På hver side ble kulvertvangene «brettet ut» og gangstien gitt et åpent tverrsnitt. Der det var lite plass ble bratte skråninger plastret med skrå betongelementer tilsatt hvitt pigment.

De lyse flatene reflekterer dagslyset der gangstien senker seg ned under jernbanen. Innsiden av kulverten ble forblendet med samme lyse/hvite betong. Siden anlegget har mange store konstruksjoner, er det innført rikelig med vegetasjon der det er plass, for å myke opp og skape årstidsvariasjon. Også i de skrå betongflatene er det felt inn partier med «grønne gabionmurer» med sedummatter.

Opplevelser med lys
Belysningenkonseptet er med på å lede og skape trygghet, men skal også skape opplevelser i nær- og fjernvirkning. I kulverten er det lagt inn lyslister som lyser opp takflaten, for å gi økt inntrykk av romslighet og takhøyde. Lysarmaturer på mast er plassert i jevn høyde for å danne et horisontalt «lysteppe» over anlegget som kan oppleves fra sentrum, stasjonsområdet og toget.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites