Boligområde Haga Vest

Haga Vest

Haga Vest

Våre tjenester

Planområdet ligger nordvest i Sola kommune og er avgrenset av rv. 509 i vest og jordbrukslandskap i øst. I vest ligger den utbygde delen av Tananger, med bolig- og sentrumsbebyggelse, og næring og industri lokalisert rundt Risavika.

Nærhet til hovedtraséen for kollektivtrafikk gir overordnede føringer for tetthet til boligområdet, fra 4–8 boliger per dekar. Området, 65 daa, planlegges utbygd med ca. 270 boenheter i ulik typologi; fra rekkehus og firemannsboliger til lavblokker.

Planområdet har mange spennende og flotte kvaliteter; rødlisteartet lav i løvskog, automatisk fredede kulturminner, skytestillinger fra 2. verdenskrig og verdifullt landskapsområde mot Hafrsfjord.
Det tverrfaglige teamet med landskapsarkitekter, arkitekter og arealplanleggere har vektlagt gode bomiljøkvaliteter, med en utbygging som både harmonerer og gir noe tilbake til omgivelsene. En grundig landskapsanalyse og forprosjektfase har gitt et robust konsept og plangrep.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites