Ny E134 gjennom Kongsberg

Ny E134 gjennom Kongsberg. Kryss Damåsen øst.

Ny E134 gjennom Kongsberg. Kryss Damåsen øst.

Kontakt

Svein-Ove Pettersen

Svein-Ove Pettersen

Divisjonsleder Vei og konstruksjoner
T: +47 932 43 065

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda.

E134 går mellom Drammen og Haugesund. Dagens E134 mellom Damåsen og Saggrenda har ikke tilfredsstillende vegstandard med hensyn til kurvatur og vegbredde. Vegen går gjennom bynære og tettbygde områder, samt bykjernen i Kongsberg. Strekningen gjennom Kongsberg er den mest ulykkesbelastede på E134 i Buskerud.

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda. Strekningen er en fortsettelse av prosjektet E134 Hegstad – Damåsen som ble åpnet i november 2002. Målet er å bedre vegstandarden og redusere trafikksikkerhets- og miljøproblemene langs eksisterende veg, ved å overføre trafikk til ny veg.

Vegen beveger seg gjennom forskjellige landskapstyper – fra småkupert skoglandskap, dal- og elvelandskap, til bynære områder. Ved utformingen er det lagt vekt på at vegen skal forankres i og tilpasses terrenget, vegetasjonsmønster og bebyggelsesmønster. Det skal være balanse mellom helhet, særpreg og variasjon. Vegens skala skal harmonere med landskapets skala. Det legges også vekt på bevaring av naturmiljøer, kulturminner/kulturmiljø, jordbrukslandskap og friluftsområder.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites