Utvikling av kollektivknutepunkt Oslo S

Oslo S

Oslo S

Rambøll bidrar i utviklingen av området rundt Oslo S, som er Osloregionens mest sentrale målpunkt og byttepunkt for reisende med kollektivtrafikk.

På initiativ fra Oslo kommune og Jernbaneverket, ble det i 2011 etablert et samarbeid for å finne fram til et hovedgrep for videre planlegging. Rambøll har vært hovedkonsulent for plansamarbeidet, og har i tillegg bidratt med flere delutredninger.

Samarbeidet har vært organisert med utgangspunkt i Jernbaneverket og Plan- og bygningsetaten, og med deltakere fra ROM, Ruter, Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune.

Landets viktigste kollektivknutepunkt
Kollektivknutepunktet Oslo S er Osloregionens mest sentrale målpunkt og byttepunkt for reisende med kollektivtrafikk. Her forbindes jernbanestasjonen Oslo S, bussterminalen, T-banestasjonene på Jernbanetorget og Grønland, samt en rekke sentrale holdeplasser for trikk og bybusser.

Plansamarbeidet ble etablert ut i fra en erkjennelse at statlig og kommunalt samarbeid er helt vesentlig for at knutepunktet skal kunne videreutvikles for å håndtere stadig flere kollektivreisende. Befolkningen i Oslo og Akershus vokser raskt, samtidig som byområdet rundt Oslo S fylles med stadig flere folk og funksjoner.

Enighet om et byplanmessig hovedgrep
Plansamarbeidet har resultert i en felles anbefaling om at kollektivknutepunktet planlegges videre på grunnlag av et hovedgrep, der ny bussterminal etableres over jernbanens sporområde. I tillegg er det gitt anbefalinger om nye gangforbindelser, tilrettelegging for sykkel, parkering og mulig gjenåpning av Akerselva.

En rekke utfordringer må likevel løses i videre planprosess, blant annet driftsproblemer for togtrafikken, kollektivtrafikkens framkommelighet i anleggsperioden, risiko for uønskede hendelser i anleggsperioden og setningsproblematikk med skjevsetninger.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites