Jesperudjordet

Jesperudjordet

Jesperudjordet

Den nye bydelsparken på Jesperudjordet er del av områdeløft for Stovner og Groruddalssatsningen. Parken skal gi et bedre aktivitetstilbud, øke tryggheten og gjøre området attraktivit for lokalbefolkningen.

Gjennom Groruddalssatsingens Områdeløft Stovner sentrum, er tiltaket «Jesperudjordet for alle» et sentralt prosjekt.  Medvirkning med idrettslag, sameier, kommunale etater og private aktører har gitt føringer for nye tiltak på Jesperudjordet.

Bydelsparken utgjør et samlet areal på ca 30 daa, som omfatter et nytt turveisystem, lek- og aktivitetsområder samt naturpark med tilrettelegging for opphold. Tilknyttet prosjektet tilhører også to torg med amfi, scene og byromsfunksjoner.

Rambøll har fulgt prosjektet fra skisse til byggeprosjekt. En utfordring i prosjektet har vært dårlig drenerende leirgrunn og et belastet kommunalt overvannsnett. Sentralt i prosjeketet har vært lokal overvannshåndtering, med bortleding av vann i forsenkninger i terrenget og til regnbed. I tillegg har universell tilrettelegging samt økt opplevelse av trygghet vært sentrale tema.

Rambøll har vært ansvarlig søker for byggesaken.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites